2 september 2019

Värdig ålderdom

De senaste arbetsdagarna har jag läst mycket om vad skälig levnadsnivå innebär egentligen. Jag har inte lyckats få fram en definition eller tydliga riktmärken. "Skälig levnadsnivå" är ett typexempel på ett begrepp som ger full tolkningsrätt till kommuner och andra berörda instanser. Bakom det begreppet kan snåla kommuner gömma sig utan att behöva stå tills svars. Urdåligt! Gissa bara vilken motion jag kommer att skriva om till nästa distriktskongress.

Kommunen styrs av en politisk majoritet (oftast men minoritetsstyren förekommer också). Politiken grundar sig på partiernas ideologi. Och ideologin styr vilka ambitioner man vill förverkliga och på vilken nivå dvs till vilken kostnad. Det som nästan aldrig lyfts fram är hur mycket styr ens samvete. Har politiker ett samvete? Eller styrs dem av makt och positioner på bekostnad av allt tystare samvete?

Jag skrev en motion till kommunfullmäktige i Vallentuna år 2017 om att det vore väl dags att öka tiden för äldres utevistelse. Det är en ytterst viktig fråga som alliansen lät ligga i byrålådan till efter valet 2018. Nu 2019 i september tar man upp frågan till beslut. De hoppas på att väljare hinner glömma bort deras avslag/nej till nästa val 2022. Och troligen gör de det också precis så som med andra tråkiga beslut alliansen har fattat om genom åren.

Idag får äldre som inte klarar själva att gå ut  30 minuters utevistelse per vecka. 30 minuter per vecka!!! Vallentuna kommun tolkar den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen så att 30 minuter ger de äldre möjlighet till social och kulturell delaktighet och uppfyller därmed kravet på skälig levnadsnivå.

Jag säger att Vallentuna behöver ett nytt styre. Ett styre som vågar säga att det är inte människovärdigt att låta kommunens äldre sitta inomhus året om. Jag är övertygad om att de allra flesta kommuninvånare är beredda att acceptera en skatteökning när de tydligt kan se vart pengarna  går och hur de används.

13 augusti 2019

Vad vill ni med kommunen?


Socialdemokraternas kommunplan 2020-2022

Vallentuna kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor årligen. I styrande Alliansens budget finns inga marginaler. Ett exempel på det är Alfrida-stormen och en vanlig svensk vinter med temperaturväxlingar i början av året som orsakade 5 miljoner kronors underskott i samhällsbyggnadsförvaltningens budget som nu måste snabbt sparas in. Det innebär bl.a. att den årliga skötseln av tätortsnära grönområden ställs in. Skötselintervallerna är redan alldeles för långa (=10 år) och årets besparingar kommer att förstärka bilden av en kommun där ingen bryr sig om någonting.
Banvägen, kommunens huvudgata är känd för sina gropar som visserligen fungerar  hastighetssänkande men som också tydligt visar om den ”låt gå”- mentaliteten som råder hos de styrande. Ingenting får kosta. Den låga skattesatsen är helig. Alliansen begär inga risk- och konsekvensanalyser före beslutsfattande. Dialog och samverkan med kommuninvånare, föreningar och det lokala näringslivet genomförs först när folk kräver det, inte som en tidig del av beslutsprocessen. Långsiktighet och sund förnuft saknas!
Socialdemokraterna i Vallentuna anser att gränsen är definitivt nådd med alla dessa besparingar under årtionden. Nästa år får vissa av förvaltningar ingen kompensation för löne- och volymökningar utöver de väldigt strama budgetramarna. De ska alltså göra mer med ännu mindre pengar. Vallentunas målsättning som en attraktiv arbetsgivare ligger ännu längre bort än tidigare. Fackföreningarna uttrycker oro och varnar om stress och ökad personalomsättning bland anställda efter beslutet om Alliansens kommunplan 2020.
Socialdemokraterna föreslog en kronas skattehöjning. Vi hade en lång diskussion före beslutet och såg ingen annan lösning än att ge full kompensation för löne- och volymökningen och göra några större satsningar för att kunna vända utvecklingen åt rätt håll. Av dessa var 25 miljoner kronors påslag på Socialförvaltningen den viktigaste. Vi måste jobba mer förebyggande och kunna ge stöd tidigt innan problemen accelererar. Förskolan saknar utbildade pedagoger för förskolepengen räcker inte till att kunna anställa dem. Vi höjde förskolepengen med 2000kr/ barn.
Med en kronas höjning skulle vi ändå ligga mycket under medelskattesatsen i landet. 130 kr mer skulle en person med 20 000 kronors månadslön få betala kommunalskatt. 219 kr mer den som tjänar 30 000 kr och 318 kr mer den med 40 000 kronors månadsinkomst. Vallentunas potential tas inte till vara på idag. Tillsammans kan vi sätta fart på det förebyggande arbetet och skapa en positiv utvecklingsspiral i Vallentuna.  
Se gärna vår budgetpresentation och den påföljande budgetdebatten på kommunens webbsida eller läs på vår hemsida socialdemokraternavallentuna.se

24 mars 2018

Besöksnäring och konstutställning

Vallentuna har vacker natur och fantastiska kulturhistoriska områden som inte kommer riktigt fram i marknadsföringen av Vallentuna. Jag tycker att det finns mycket potential i utvecklandet av besöksnäringen i kommunen. Det behövs kartläggning och samordning  av det som redan finns i första skedet. Och sedan samla ihop de engagerade och intresserade krafterna för att komma med en plan hur vi kan steg för steg utveckla besöksnäringen vidare. Jag hoppas fortfarande att en dag även Vallentuna tar del av EU:s bidrag och satsar på besöksnäringen.

Det finns flera organisationer och föreningar som har redan hunnit etablera sina evenemang. Ett exempel är kyrkans pilgrimsvandringar och ett annat Lions konstutställning som pågår just denna helg i Kulturhuset. Den ger möjlighet till konstnärer och hantverkare från Roslagen att ställa fram sina alster. Utställningen är mycket uppskattad av konstintresserade kommuninvånare. Besök den gärna!


22 mars 2018

Arbetsmiljö


" Mer en tredjedel av kommunanställda skulle inte råda någon att börja jobba i Vallentuna kommun."

Vi kan läsa i revisionsrapporten om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering:

att 35% av de anställda i socialförvaltningen och 43% av de anställda i barn- och ungdomsförvaltningen skulle inte  rekommendera någon att börja jobba i de respektive förvaltningarna.

För Vallentuna kommun som stort ligger andelen på 39%. Det är mycket dåliga siffror för en kommun som profilerar sig som en attraktiv arbetsgivare.

Det finns dessutom statistik över personalomsättningen i kommunen som ligger på 16,6% år 2016, en tydlig ökning från föregående år och sjukskrivningarna som ökar likaså. 

Det är tydligt att det saknas aktiv personalpolitik värt namnet i Vallentuna. Politiken kan ha hur fina målsättningar som helst men utan välmående personalkår kommer vi ingetvart.

Vad skulle Socialdemokraterna då göra om vi hade makten?

  • Det här är ett arbete som måste göras i nära samarbete med de anställda. Cheferna får redan möjlighet att delta i olika program och kurser bl.a. om arbetsmiljö och HR. Dessa chefsutbildningar ska vara obligatoriska. Chefernas roll är enormt viktigt och de ska föregå som goda exemplen och förebilder på denna front.
  • Fackföreningarna bör engageras i detta arbete eftersom de ofta blir de första som får vetskap om att allt inte ligger rätt till i olika förvaltningar/arbetsplatser.
  • En välarbetad kompetensförsörjningsplan saknas i Vallentuna. Utan den kan vi inte öka beredskapen t.ex. vid stora pensionsavgångar, vid nya lagkrav eller marknadskrafter.
  • Återrapportering kring vakanser (befattning, längd osv) saknas idag. Hur många gånger har förvaltningarna varit mer eller mindre tvungna att vänta till med tillsättningen av vakanta tjänster för att få budgeten att gå ihop? vakanta tjänster betyder naturligtvis ökad arbetsbelastning för befintlig personal.
  • Vi behöver styrdokument inom lönebildning som alliansen föreslår  ska utgå. Enl. alliansen fyller det inte något syfte. Vi tror att det kan vara en av framgångsnycklar till att vända denna negativa trend. Kollektivavtalet visar ofta den lägsta ambitionsnivån och för att bli en attraktiv atbetsgivare behöver politiken fundera på hur vi kan bl.a. via lönepolitiken behålla och attrahera kompetent personal. Speciellt viktigt är detta i arbetet att ha fast personal och bli allt mindre beroende av konsulter.
  • Vi ska erbjuda heltidstjänster kombinerat med tillräckligt mycket personal så att man orkar jobba heltid. För slimmad organisation tär på krafterna och leder till sjukskrivningar samtidigt som det leder till att man inte orkar utveckla sitt arbete.
  • Utveckla möjligheten till reel kompetensutveckling för intresserade sid sidan av arbetet. vårt exempel är uppdragsutbildning för barnskötare som vill utbilda sig till bristyrket förskollärare.
  • personalvård, företagshälsovård osv. är också områden där en översyn behövs.
Det här är bara ett axplock av allt som behöver göras för att Vallentuna ska på riktigt bli en attraktiv arbetsgivare. Det krävs målmedvetet arbete under längre tid. Socialdemokraterna är beredda att påbörja detta arbete på hösten 2018 efter valet.

11 mars 2018

Annons

Lite över 40% röstberättigade vet inte att Stockholms läns landsting styrs av alliansen med moderaterna i spetsen. Många tror att det är Socialdemokraterna som har orsakat kaoset med Nya Karoliska sjukhuset. Många har dålig koll på de styrandes politiska hemtvist överhuvudtaget också på kommunnivå. Så här under valåret är det mycket viktigt att kräva resultatredovisning av dem som fick makten vid senaste valet. Blev det så som de lovade eller inte, och varför. Detta är viktigt för att kunna avgöra om det är värt att rösta på det partiet igen.

Vi inom Socialdemokraterna i Vallentuna anar att i och med nyinflyttning kan liknande situation råda även i Vallentuna. Vet alla kommuninvånare vilka som styr kommunen? Vi tror inte. Vi ser samtidigt att det finns mycket som kommuninvånare är missnöjda med när det gäller kommunal service.  Vårt nya handlingsprogram med nya löften bygger på det som vi och många andra kommuninvånare är missnöjda med.

Vi har redan påbörjat vår valrörelse med bl.a. tidningsannonser. Helgens annons har fått moderaterna att se rött. De upplever att den senaste annonsen är svartmålning. Kommunalrådet Parisa Liljestrand  skriver på sin FB-sida att S "slirar på sanning och kör negative campaigning". Jag kan kallas för mycket men någon lögnare är jag inte! Jag är alltid noga med det vi publicerar.

Vi skriver i Vallentuna Nyheter:

"Den 9 september är det val till riksdagen, landstinget och kommunen. Då bestämmer du:

fortsatt M-styre i Vallentuna:
- Skolorna släpar efter
- Brister i äldreomsorgen
- Få bostäder för våra ungdomar m.fl.
- Vallentunasjön fortsatt förorenad
- Svårt att hitta p-plats vid Roslagsbanan
- Många dyra konsulter" ...

Moderaterna har styrt Vallentuna årtionden och fortfarande ligger skolresultaten lägre än förväntat, allt fler väljer skola utanför kommunen, Vallentuna har högre andel obehöriga lärare och förskollärare jmf andra kommuner, skollokaler behöver upprustning (planerna finns), ... Vad är det som säger att nu plötsligt efter alla år så ändrar man detta när man har inte kunnat göra det på flera årtionden eller under de senaste fyra åren?

Brister i äldreomsorgen har vi lyft fram under denna och tidigare mandatperioder bl.a. utevistelsen, hemlagad mat, fallolyckor, Träffpunkten, bemanningen osv. På vilka av dessa områden har det blivit bättre? Vad är det som tyder på att det skulle bli bättre nästa mandatperiod?

Få bostäder för unga, Var finns dessa bostäder om vi ljuger? Var finns hyresrätter som ungdomar efterfrågar?

Vallentunasjön är lika förorenad som tidigare. Vitfiskebeståndet är mindre men annars finns det få om inga tecken på förbättringar.

Parkeringsplatser är det brist på och värre blir det om ingenting görs. Det har inte gjorts något och alliansen har inte kommit med några förslag.

Ingen har väl kunnat undgå att Vallentuna har höga konsultkostnader inom sina förvaltningar. Kostnaderna har inte minskat och kostnaderna lär fortsättningsvis vara höga med alliansens personalpolitik.

Är detta svartmålning? Är detta en lögn? Får det inte tas upp i media? Är redovisningen av alliansens/moderaternas politik på ovanstående områden "lek på sandlådenivå"?  Tål inte moderaternas politik granskning? Vad är det då vits med oppositionen? Tyst och nöjd S-opposition finns inte i Vallentuna. Vårt uppdrag är att belysa skillnaderna mellan partierna, lyfta fram områden som är i behov av satsningar, visa områden där resultat saknas. Det är inte att ljuga!

Våra förslag i annonsen  behöver också förtydligande vilket vi kommer att göra bl.a. i fortsatt annonsering.

22 maj 2017

Det är handling, endast handling som duger för mig och troligen är det så för de flesta.

Jag har hört vackra ord, fantastiska löften och många målsättningar i olika sammanhang privat och i jobbet genom åren. Jag har lärt mig genom misstagen att inte tro på någonting innan jag ser handling och resultat. Jag gläds naturligtvis redan när det utrycks muntligt och helst också skriftligt ambitioner om någonting som jag länge har önskat t.ex. inom kommunpolitiken. Men heder och olika utnämningar ska ges först efter resultat även inom politiken tycker jag.

Jag är ingen gnällgumma även om jag påpekar detta på kommunfullmäktigemöte efter kommunfullmäktigemöte.  Oppositionen har också kontrolluppdrag över majoritetens politik. Och det gör jag/vi! Jag har alltid varit noga med mig själv och med vår grupp att vi gör vårt yttersta att hålla oss till sanning, fakta och regler. Misstag kan ske men det ska erkännas och tas lärdom av.

Sossemors egna tankar om hur det kan bli bättre från ord till handling:

- Lova det som kan hållas.
-  Sätt delmål på vägen så blir det lättare att se om utvecklingen går åt rätt håll.
- Gör din del.
- Dela arbetet mellan flera deltagare. Låt alla intresserade få vara med, speciellt dem som kritiserar högst. ( De brukar dock inte "orka" delta när det väl gäller.)
- Deppa inte vid motgångar utan analysera vad som bör ändras och testa på det istället.

Finns säkert mycket mer men det får jag lämna till en annan gång. Lite sömn behövs det före nästa veckas arbete.

15 maj 2017

Vallentuna, en kvalitetskommun?

Läser på kommunens hemsida att Vallentuna nu har kvalificerat sig bland finalisterna i utmärkelsen "Årets kvalitetskommun 2017". Man tittar på kommunens demokratiutveckling, arbetsmiljö och samhällsbyggande och värderar utifrån dessa faktorer kommunens kvalitetsarbete.

Jag är själv en tävlingsmänniska och presterar bättre i pressad situation trots jag inte föredrar det.
Jag unnar Vallentuna kommun sin finalplats men kan trots allt undra på vilka grunder man har kvalificerat sig dit.

1) Demokratiutveckling
Många om inte alla delaktighetsinitiativ under de senaste åren har kommit från S. Vissa våra förslag har avslagits, vissa har genomförts t.ex. Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemöten och möjligheten att prenumerera nämnd- och KF-handlingar. S har också konsekvent drivit frågan om  samrådsmöten ute i tätorterna och vi skulle vilja utveckla det arbetet ytterligare bl.a. inom näringslivsfrågorna. Det har inte ännu fått gehör.

Barn och ungdomar blir inte ännu hörda på strukturerat sätt i ärenden som rör dem. Samråd finns inte heller med de nationella minoriteterna och där det finns faktiskt lagkrav att det borde ske. Bara för att nämna två utvecklingsområden.

Delaktighet och insyn är oerhört viktiga komponenter i demokratiutvecklingen. Jag tycker inte att Vallentuna skulle ha gjort något anmärkningsvärt på den här fronten ännu, tyvärr. Flera andra kommuner har välutvecklat system att ta vara på kommuninvånarnas intresse att delta i samhällsutvecklingen.

2) Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är det andra utvärderingsområdet. Jag kan absolut inte påstå att jag är insatt i de faktorerna som spelar störst roll här. Jag ser området från oppositionens synvinkel. Kommunen har underhållsskuld av våra fastigheter som kommer att kosta hundratals miljoner att åtgärda. Flera förskolor och skolor är i behov av både yttre och inre renovering, skolgårdarna likaså. Det är ju barnens och personalens arbetsmiljö. I ärlighetens namn så har även alliansen insett situationens allvar och kommer att i kommande budgetar reservera pengar för fastighetsunderhåll. Hur mycket det blir får vi se i juni kommunfullmäktige när kommunplan tas.

Arbetsmiljö för mig är också frågan om arbetsbelastning. Då poppar socionomernas  och vårdpersonalens arbetssituation speciellt upp. Vi har både svårt att rekrytera dessa två kategorier av medarbetare och ännu svårare att behålla dem.

3) Samhällsbyggande
Det sista område som nämns på kommunens hemsida är samhällsbyggande. Under de fem senaste åren har antalet färdigställda bostäder minskat år efter år och ligger på ca 170 st 2016. Inga höjdarsiffror måste man säga. Gång- och cykelvägar byggs mindre en kilometer per år. Vägunderhållet är ingenting kommunen kan vinna en kvalitetskommun benämningen  heller.

Jag vill så gärna att kommunen profilerar sig som kvalitetskommun men först måste det väl finnas en "slitperiod" då man jobbar intensivt inom de nämnda områdena och kan visa konkret vad man har åstadkommit. Det kan väl inte räcka med drömmar och policys för att bli Sveriges kvalitetskommun eller?