14 februari 2016

Vad kan man egentligen lita på?

Torsdagens extra möte på Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden blev inställt. Beslutet om bygglov för paviljongerna tas nu på tisdag istället. Efter de två möten ang. paviljongerna  (en i Ekskogen och en i Karby) kan jag  lätt konstatera att det finns  mycket att önska när det gäller hanteringen och informationen i detta ärende. Vad det beror på är jag mycket osäker om.

Vem beslöt att just dessa två platser var de bästa? Vad begrundar sig de med det påståendet? Var finns beslutsunderlaget? Har tjänstemannakåren tillräckliga kunskaper och kompetens? Politikerna har inte i alla fall! Inte jag och inte de i alliansen. Och det behöver vi lekmän inte heller ha eftersom vi förutsätter att tjänstemännen klarar av sitt jobb med (med eller utan utomstående konsulthjälp). Om beslutsunderlaget är väl genomarbetat minskar obesvarade frågor avsevärt. Och VA-frågor och Natura 2000 frågor är utredda INNAN man kommer fram med ett förslag.

När vi Socialdemokrater lyfte fram alternativa placeringar svarade både tjänstemän och allians att de  inte var passande platser. Någon närmare fakta fick jag inte. Jag lämnade kartbilder över några av de möjliga alternativa fastigheterna i centrala Vallentuna till kommundirektören som sedan har delegerat uppgiften till tjänstemännen i samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det jag efterlyste var att få skriftligen veta varför dessa tomter inte passar till paviljonger. Jag har fortfarande inte fått svar eftersom det tar tid sades det. Alltså när alliansen sade till oss och till kommuninvånare att man har letat efter passande lokaliseringar i hela kommunen och hänvisade då till dessa två kritiserade placeringar i Ekskogen och i Karby  så innebär det INTE att de vet varför S-föreslagna placeringar inte var lämpliga eftersom tjänstemännen inte heller vet det ännu!!!möjliTjänstemännen har INTE tittat på alla möjliga placeringar i hela kommunen för annars skulle jag har fått svaren redan för länge sedan om varför centrala Vallentuna inte var lämpad.

Vem har styrt placeringarna? Och på vilka grunder? Oklart, otydligt, dåligt utredd, underkänd process från början.

Efter att jag var i kontakt med Länsstyrelsen har jag fått veta att även viss detaljplanelagd mark (ex. parkmark) är möjlig att använda för dessa TILLFÄLLIGA paviljonger om kommunen har en åtgärdsplan hur marken återställs efter användningen och har en plan hur bostadsbehovet tillgodoses på ett annat sätt på längre sikt. Allt går att lösa! Prata med folk, prata med myndigheter, prata med experter och fundera vad är bäst att göra i detta läge.

Inga kommentarer: