3 april 2017

Husbygård

Det står bl.a. följande i kulturnämndens reglemente i  1. Övergripande uppgifter:

" Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv."

" Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karakteristiska byggnader."

Husbygårdens museum är i ett akut behov av att byta till ett nytt VA-anläggning. Museet drivs av icke vinstdrivande stiftelse som har satsat sina sparade medel på att rusta upp huvudbyggnaden. Nu är pengakistan tom och kommunen hotar med vitesförläggning pga icke godkänd avloppsanläggning.

Stiftelsen har äskat ett bidrag på ca 150 000kr för kunna åtgärda detta. Tjänsteskrivelsen grundar sig på den strikta tolkningen av likvärdighetsprincipen där beviljandet i detta fall skulle tvinga kommunen att bekosta alla kommande förenings vatten- och avloppsanläggningar. Socialdemokraterna beslöt med alliansen att inte bevilja bidraget men uppdrag gavs samtidigt till kommundirektören att hjälpa stiftelsen att hitta andra finansieringsalternativ. Sådana har inte hittats.

I detta nya läge där museets öde står på spel ser vi att "sakliga skäl finns" att bevilja bidraget. Socialdemokraterna ser en stor potential i besöksnäringen i vår kommun. Husbygårds museum spelar där  en viktig roll. Gården med dess fina samlingar levandegör bygdens historia och kan locka mångdubbelt fler turister dit om viljan finns. Kommunen bör bevilja bidraget till Husbygården!

P.S. Vi har tidigare hjälp olika föreningar i nöd. Senast Saga bio i Ekskogen vilket har visat sig vara ett av de klokaste besluten kommunen har tagit.  Låt oss upprepa detta nu med Husbygård.Inga kommentarer: