24 februari 2016

Hyresrätter!

Dagen började verkligen inte bra idag. Jag höll på och läste lokaltidningen vid frukostbordet och speciellt artikeln om hyresrätter. Össebyhus, vårt kommunala bostadsbolag äger de 500kvm mark som en privat byggherre vill gärna köpa för att kunna tillsammans med grannfastigheten få tillräckligt mycket mark för att bygga ett bostadshus.
Alliansen vill villkora försäljningen så att han då också bygger hyresrätter. Mycket bra tanke! Problemet är att när han väl ha köpt vår mark så har vi ingen makt som helst att hindra honom bygga bostadsrätter. Eller att han bygger hyresrätter som han sedan om 5, 10 år  omförvandlar till bostadsrätter.
Vi Socialdemokraterna föreslog att vi skulle behålla marken och inleda förhandlingar om att köpa grannfastigheten och sedan själva bygga hyresrätter. Eftersom kommunens hyresrätter finns i samma område så skulle det ha varit ett naturligt steg att ta. Vi fick inte de andra partierna med.
Varför var inte morgonen bra då? Jag tog upp med journalisten om det som Elwe Nilsson (M) alltid påpekar nämligen om att kommunen ska inte subventionera hyresrätter och mark ska säljas till marknadsmässiga priser. Och i artikeln får man den uppfattningen att S enda intresse är att få marknadspris för tomten vilket inte stämmer. Vi har t.ex. i andra sammanhang även föreslagit möjligheten att hyra ut marken för att få flera hyresrätter.  
Vi välkomnar flera byggherrar som vill bygga hyresrätter. Då måste man upp till 200-250 bostäder så att det lönar sig att förvalta dem långsiktigt. Här kommer man inte ännu upp till de mängder vilket blir tuffare ekonomiskt. Den politiska skiljelinjen går där att S vill bygga hyresrätter i egen regi. Alliansen vill inte. Men vi välkomnar flera aktörer som vill bygga hyresrätter och bistår gärna med mark.

Det fanns flera felaktigheter i artikel: Össebyhus äger bara ca 100 lägenheter och vi har högst 3% hyresrätter av hela bostadsbeståndet. Vallentuna kommuns 8-9%hyresrätter innefattar även omsorgsboenden som inte är öppna för alla utan bara t.ex. för äldre som behöver den sortens boende. De siffror är alltså vilseledande och felaktiga.


14 februari 2016

Vad kan man egentligen lita på?

Torsdagens extra möte på Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden blev inställt. Beslutet om bygglov för paviljongerna tas nu på tisdag istället. Efter de två möten ang. paviljongerna  (en i Ekskogen och en i Karby) kan jag  lätt konstatera att det finns  mycket att önska när det gäller hanteringen och informationen i detta ärende. Vad det beror på är jag mycket osäker om.

Vem beslöt att just dessa två platser var de bästa? Vad begrundar sig de med det påståendet? Var finns beslutsunderlaget? Har tjänstemannakåren tillräckliga kunskaper och kompetens? Politikerna har inte i alla fall! Inte jag och inte de i alliansen. Och det behöver vi lekmän inte heller ha eftersom vi förutsätter att tjänstemännen klarar av sitt jobb med (med eller utan utomstående konsulthjälp). Om beslutsunderlaget är väl genomarbetat minskar obesvarade frågor avsevärt. Och VA-frågor och Natura 2000 frågor är utredda INNAN man kommer fram med ett förslag.

När vi Socialdemokrater lyfte fram alternativa placeringar svarade både tjänstemän och allians att de  inte var passande platser. Någon närmare fakta fick jag inte. Jag lämnade kartbilder över några av de möjliga alternativa fastigheterna i centrala Vallentuna till kommundirektören som sedan har delegerat uppgiften till tjänstemännen i samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det jag efterlyste var att få skriftligen veta varför dessa tomter inte passar till paviljonger. Jag har fortfarande inte fått svar eftersom det tar tid sades det. Alltså när alliansen sade till oss och till kommuninvånare att man har letat efter passande lokaliseringar i hela kommunen och hänvisade då till dessa två kritiserade placeringar i Ekskogen och i Karby  så innebär det INTE att de vet varför S-föreslagna placeringar inte var lämpliga eftersom tjänstemännen inte heller vet det ännu!!!möjliTjänstemännen har INTE tittat på alla möjliga placeringar i hela kommunen för annars skulle jag har fått svaren redan för länge sedan om varför centrala Vallentuna inte var lämpad.

Vem har styrt placeringarna? Och på vilka grunder? Oklart, otydligt, dåligt utredd, underkänd process från början.

Efter att jag var i kontakt med Länsstyrelsen har jag fått veta att även viss detaljplanelagd mark (ex. parkmark) är möjlig att använda för dessa TILLFÄLLIGA paviljonger om kommunen har en åtgärdsplan hur marken återställs efter användningen och har en plan hur bostadsbehovet tillgodoses på ett annat sätt på längre sikt. Allt går att lösa! Prata med folk, prata med myndigheter, prata med experter och fundera vad är bäst att göra i detta läge.

7 februari 2016

Objektiv nyhetsrapportering?

Kommunens informationsarbete kring paviljonger för ensamkommande barn och nyanlända vuxna är under all kritik. Man kan inte säga det snällare, tyvärr! Man vinner absolut ingenting med att utesluta dialog och samverkan med lokalbefolkningen i viktiga och i vissa fall känsliga ärenden. Här gjorde alliansen missbedömningen. Det ska inte behöva vara invånare i Ekskogen som kräver svar på frågor utan naturligtvis ska det vara kommunen som går ut med informationen i god tid före.
En annan fundering som har snurrat runt i mitt huvud under veckan är vad är egentligen lokaltidningarnas syfte. Har de sin egen agenda och målsättning med att ha sin egen vinkling och ton i texten? Vad tror de kan vinna med det? Mer motsättningar? Större rubriker? Vad? 
Jag säger det på klarspråk: Jag accepterar inte att bli felciterad!!! Jag har pratat om Ekskogen under mina inlägg i måndags, inte om Kårsta. Jag har inte sagt: Vad finns det i Kårsta? Den meningen hyser negativ inställning till Kårstabygden vilket är FEL! Kårsta är den orten i kommunen som har sin egen särställning i mitt hjärta. Kanske beror det på att där finns den andan som jag har vuxit upp med och viljan att utveckla sitt samhälle. Jag respekterar de personer där som driver och leder den kampen på sin fritid UTAN egen vinning! Ingen ska sätta ord i min mun att jag skulle ifrågasätta denna bygds kultur- och föreningsliv! Den bygden har mycket mer att ge än vi anar! 

Och när det gäller Ekskogen så sade jag att där finns det inte skolor, förskolor, ingen kommunal service och ingen annan service heller. Då är det mycket svårare att integrera sig när det inte finns naturliga mötespunkter att träffa folk att integrera sig med.  

Jag höll tappa hoppet om seriöst journalistik på lokalplan men då hittade denna tidning i min brevlåda. Det är inte pga att jag fick synas i bilden utan att texten förmedlar känslan av mötet på neutralt och informativt sätt. Jag känner att journalisten har haft "rena" öron eller kan anteckna snabbare och slipper förlita sig på minnet. Samma möte och så olika tolkningar.