26 oktober 2013

Vi har påbörjat arbetet med det kommunpolitiska handlingsprogrammet idag. Målsättningen är att det är färdig vid 1 maj nästa år. Det nuvarande handlingsprogrammet har varit tydlig och lätt att följa. Dessutom har vi lyckats driva många av våra frågor igenom i alliansstyrt Vallentuna. Det visar att våra förslag är fördelaktiga för de flesta kommuninvånare.   Vår ambition är att våra politiska förslag utvecklar, förbättrar och gynnar kommunen och kommuninvånare i alla åldrar och i alla delar av kommunen. En härlig utmaning som vi gärna tar!

24 oktober 2013

Tre möten från klockan 8 i morse till klockan 17.15, snabb justering av protokoll, samling i Folkets hus och till sist svettig men rolig dörrknackarkväll. Det var Sossemors torsdag.

22 oktober 2013

Jag håller på och läser handlingar till arbetsutskottsmötet på torsdag. Vissa ärenden får mig reagera på ett icke önskvärt sätt. Ett exempel är delårsrapporten där jag nu helt "random" väljer en mening och sedan får ni helt fritt gissa min reaktion.

" Arbetet med detaljplaner för Kristineberg, Åby Ängar samt studentbostäder kommer också att prioriteras. Konsulter kommer att tas in för att påskynda arbetet med planerna."
Funderar fortfarande på hur kommer det sig att tjänstemannautlåtanden om markanvisningspolicyn kan skilja sig så radikalt som det gör mellan de två tillfällen när det ärendet har varit uppe på dagordningen. Första gången kom den upp i Planau den 13 september 2012. Visserligen lyfte Örjan Lid (M) ut ärendet utan att vi behandlade ärendet men likaväl fanns det underlag för beslut som tjänstemännen hade skrivit fram.  " Där  stod det att :" Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är önskvärt att ta fram en markanvisningspolicy i syfte att både internt och externt tydliggöra process och rutiner vid försäljning av kommunal mark."

Man kan inte säga det tydligare! Örjan Lid (M) ville alltså inte behandla ärendet då och när det kom upp nästa gång , alltså nu inför kommunfullmäktige, så var tjänsteskrivelsen utbytt!!! Nu står det bl.a. :"... I dagsläget finns inget behov av att upprätta en markanvisningspolicy, då markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt och inte försvåra arbetsprocessen."

Jag tycker att det är mycket, mycket, mycket konstigt att från det att (M) ville inte ta beslut utifrån det tidigare tjänsteskrivelse har tjänstemannakåren totalt ändrat sin uppfattning i fråga. Detta gör mig mycket upprörd och någon lugn och ro får jag inte innan jag får veta orsakerna till detta. Är det därför man lyfter ut ärenden från dagordningen att de inte behagar majoriteten eller har vi veliga tjänstemän som inte vet vad som är bäst FÖR KOMMUNEN och KOMMUNINVÅNARE. Eller vad är det fråga om. Och det verkar som ingen bryr sig om vad regeringen har för ambitioner för att förbättra markanvisningsprocessen, mot större  transparens och lika behandling.

Har det inte förekommit tillräckligt med oklarheter med markförsäljningar och  prissättningar i vår kommun så att tydliga regler och rutiner vore på sin plats?

21 oktober 2013

Det var ett kort kommunfullmäktigemöte idag. Vi lade fram våra tre förslag:  att utreda om det går att utveckla Olhamra gård till en friluftsgård, utreda möjligheterna att fixa digitalbioutrustning i Vallentuna teater och redovisa hur kommunen uppfyller minoritetslagstiftningens krav på grundskyddet.

Huvudpunkten på dagordningen var frågan om  kommunen ska  jobba fram markanvisningspolicy. Frågan är ytterst delikat. Vallentuna moderaterna är ju kända för sina "affärer". Oklarheter, otydligheter och bristande transparens kännetecknar flera verksamhetsområden. (Ni kommer ihåg ex. förra fullmäktige och vår begäran om att jobba fram riktlinjer hur man delar driftsansvaret när det gäller nya förskolor.) Utan riktlinjer eller policyn finns stor risk att hantering av markanvisningar (eller driften av förskolor) blir godtyckligt. Det kan bero på den enskilda handläggande tjänstemannen eller enskilda politikern vilket bolag får  förmånen att bygga utan riktlinjer eller policyn.

Över två år har vi fått vänta på svaret på denna motion. Jag skrev nämligen denna motion 2011 då när kommunen sålde Tärningstomten till Vallentuna centrum AB. Samma företag hade också icke gällande option på Norra tomten = tomten mellan Coop och Folkets hus där parkeringsområdet finns idag. Den tomten är nog den bästa tomten kommunen har utifrån service- och kollektivtrafikläge. Den tomten ska vi behålla själva eller sälja till högsta möjliga pris i öppen konkurrens mellan flera intressenter. Inte som Tärningstomten som såldes utan att andra fick vara med och bjuda. Ingen ska ha förtur eller sidovägar till attraktiv mark. Därför behövs det policy hur denna process ska gå till så alla vet. Tyvärr är inte (M), (C) eller (KD)  anhängare av lika behandling, verkar det som eftersom de i kväll röstade emot vårt förslag. 

Alliansregering begärde en utredning om hur markanvisningprocesser går till egentligen i Sverige och Statskontoret som gjorde granskningen kom fram till att "Bristande transparens är det största problemet" och "Lika behandling måste garanteras". Och de kom med ett förslag om att "det förtydligas i bostadförsöjningslagen att det ska finnas en policy för markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen". Detta ledde till ett förslag om "lag om kommunala markanvisningar" som lyder följande: " Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för makranvisningar samt principer för markprissättning." Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Alltså har regeringen samma avsikt som vi (S). Men varför vänta på lagens krav utan naturligtvis ska vi jobba fram riktlinjer/policy redan nu tycker vi socialdemokrater.

Läs gärna "Mark, bostadsbyggande och konkurrens" Statskontorets granskning om detta så blir det ännu tydligare att det enda rätta är att öppna upp processen så alla parter vet vad som gäller .

Policyn skulle behövas redan nu på torsdag när det finns ett ärende på dagordningen om att stycka av en del av Haga skolans tomt för en  intressent. Marknadskrafterna som Elwe Nilsson påpekade under kvällens möte fick inte verka när centrumfastigheterna såldes 2005 till en ensam intressent utan konkurrens trots flera ville vara med och bjuda. Kommundirektören som då påpekade denna orättvisa fick ju sparken som ni kanske kommer ihåg.  Vallentuna kommun behöver verkligen en annan politisk styrning med öppenhet, transparent, dialog och samverkan som ledord!!!

Se gärna också webb sändningen från KF-mötet på kommunens hemsida.

18 oktober 2013

Jag märker med jämna mellanrum att det finns felaktiga eller åtminstone bristfälliga kunskaper om hur det är att vara en fritidspolitiker. Den största felaktigheten är att fritidspolitiker tjänar mycket pengar. Det gör de inte!!! Fritidspolitiker jobbar med politiken på sin fritid, kvällar och helger. För de allra flesta är mötesarvodet det enda arvodet. Det ligger idag på ca. 600kr minus skatt. Om du sitter i en nämnd så förväntas du delta också i partiets interna möten (hos oss i S: i kommunala gruppen, i medlemsmöten, nämndgruppens förmöte och alla utåtriktade aktiviteter). Det är bara det riktiga nämndmötet som ger arvodet. Allt annat partiarbete är frivilligt och gratisarbete. Det är alltså inte pengar som är vår drivkraft utan det är ideologin och förbättrings- och utvecklingsivern som driver oss.

Den andra felaktigheten är att vi skulle vara på något sätt "speciella". Vem som helst kan engagera sig i lokalpolitiken med eller utan kunskaper om hur det funkar. Man lär sig så småningom.  Man blir medlem via partiets hemsida och kommer på medlemsmöten. På det sättet lär medlemmarna känna dig och ser dina styrkor och hör dina idéer. När det då blir dags för nominera för ett uppdrag i en nämnd eller i fullmäktige så ger dina partikamrater kanske dig sitt förtroende för att göra det. Det krävs inte meritförteckning eller akademiska examen men de är inte ett hinder heller. Det som är viktigast är vem du är med dina livserfarenheter och kunskaper. Och naturligtvis att du delar våra ideologiska värderingar.

Man kan också bli medlem utan att behöva engagera sig. Stödmedlemmar har en viktig roll som stöd och styrka bakom vårt agerande. Några ringer eller besöker mig/oss med sina råd, idéer eller ger en uppmuntran, tack eller en styrkekram för fortsatt kamp. Vi är en stor grupp av väldigt olika personligheter och erfarenheter. Nya  krafter är varmt välkomna att delta. Det är alltid bättre att engagera sig än att gnälla hemma i kammaren.

16 oktober 2013

Som kommunstyrelsens ordförande kan Örjan Lid (M) plocka bort ärenden från dagordningen om han så vill men han kan också lägga till ärenden som han tycker ska finnas med. Vi i opposition kan visserligen föreslå att ärenden tas upp på dagordningen men genom årens lopp har vi märkt att det har inte funkat optimalt för oss. Vårt sätt att få våra saker på dagordningen är att skriva motioner. Nackdelen är att motionsförslag kan hamna i en byrålåda ett antal år om ärendet är "känslig"för majoriteten. Ett exempel av sådana är vårt förslag om att arbeta fram en markanvisningspolicy för Vallentuna kommun. Den har vi fått vänta på så gott som två år.

Det håller på att bli ett riktigt kännetecken för (M) att låta vissa beslut och processer fortsätta att ske enligt oklara oskrivna rutiner. Politiken har inte besvärat sig att jobba fram riktlinjer eller policyn som skulle ge klarhet, tydlighet hur beslutsprocessen ska gå till och vilka faktorer får lov att spela in och vilka inte. Jättesynd tycker vi naturligtvis.

Markanvisningspolicyn skulle kunna reglera om vilken mark ska vi sälja, när ska vi sälja den (ex. råmark eller när marken är detaljplanelagd), på vilket sätt ska säljprocessen se ut i olika situationer, när kan det vara berättigad att hyra ut mark osv. Alltså skapa likvärdiga och transparenta regler för alla och samtidigt kunna behålla politiskt styrning så att det byggs det vi vill och ingenting annat.

På måndag på kommunfullmäktigemötet ska detta ärende tas upp för beslut.

10 oktober 2013

Lärarförbundets årliga ranking över Sveriges bästa skolkommun ger plats 176 till Vallentuna. Jag blir överraskad av att Vallentuna är på 275:e plats av 290 när det gäller utbildade lärare. Jag har ställt den här frågan flera gånger tidigare i olika sammanhang och jag har fått svar att vi har hög lärarbehörighet. Nu är det någonting som inte stämmer. Antingen har vi utbildade lärare eller sedan har vi inte. Vi kan INTE hamna på plats 275 med hög andel behöriga lärare.  Om detta nu stämmer så har vi ett problem att lösa för endast behöriga lärare får ge betyg och är garant för viss kvalitet.  Och i mina öron kan man inte vara behörig om man inte är utbildad.

Vi hamnar på plats nr 239 i lärartäthet. Det är också en annan överraskning för mig. Jag har haft den uppfattningen att vi har förhållandevis små klasser.

Det finns alltså anledning till att titta närmare på varför Vallentuna elevers skolresultat ligger under det förväntade resultatet. Hur kan vi förbättra år 9 elevers meritvärde? Får elever hjälp när de behöver det osv?

8 oktober 2013

Kom och lyssna på Gunvor Ngarambe  som berättar om FN:s Kvinnokonvention tisdagen den 8 oktober kl. 19.00 i Folkets hus !

6 oktober 2013

Vi har fått in nya medlemmar som är intresserade av att jobba aktivt för ett socialdemokratiskt styrt Vallentuna. Det är vi naturligtvis väldigt glada för. Dessutom har vi medlemmar som hitintills varit stödmedlemmar men som nu vill börja jobba för valvinsten 2014. En som vi redan har hunnit besluta om på senaste kommunfullmäktigemötet är Jerri Bergström som efterträder Tommy Eckelöv som gruppledare i fritidsnämnden.  Han kan föreningslivet, han har idéer och ambitionen att utveckla och förbättra och han är inte tyst. Ni lär bli bekanta med honom inom snar framtid. Flera duktiga partikamrater kommer att väljas till sina nya uppdrag under hösten. Om du har funderat på att ta steget till ett aktivt medlemskap (eller att bli stödmedlem) ta gärna kontakt med mig/oss.

Och nu helt annat: parkplanering, inspirationsbilder från Riga
Jag är väldigt förtjust i Rigas vackra parker. Allt är välskött, rent och tillgängligt. 
Vatten och konst spelar en viktig roll i parkområdet.
Där det ofta brister i många parker är att det finns alldeles för få bänkar. Så är inte fallet i Riga. Med jämna mellanrum finns det möjlighet att sätta sig antingen i skuggan eller i solen.
Det är klokt att satsa på stora perenner istället för ettåriga plantor. Växterna var större och mäktigare och man hade också lyckats välja växter med varierande färgskalan. Mycket vackert! 

5 oktober 2013

Jag brukar gå till jobbet på morgonen. Det blir en halv timmes promenad som jag verkligen behöver dagligen. Det har varit intressant att följa hur arbetet i korsningen har fortskridit. Sociodukten eller sossedukten som vi inom (S) kallar den för är snart färdig. Bänkar och en del växter finns redan på plats. Under de senaste dagarna har gångvägen från centrum till kyrkbacken fått sin sträckning. Politikens önskemål var en gångväg UTAN trappor och trots vissa initiala svårigheter  (exempelvis lutningen) så verkar det som man har klarat av den utmaningen. Vilken utmärkt idé det var med sociodukten! Ett grönt stråk till kyrkan och ända till Vallentuna sjön.    
Hösten är min årstid! Friska vindar, regn och dessa fantastiska höstfärger! Och även alldeles "nakna", lövlösa träd är vackra med sina mörka grenar och stammar som innehåller all den lagrade energin som sedan sprudlar ut nästa vår. Jag håller på och planerar en kortare vandring i Vallentuna före snön faller för att verkligen kunna njuta av allt detta. 


1 oktober 2013

Ur gårdagens kommunfullmäktigemötet var den största besvikelsen för mig personligen alliansens besvarande svar på min motion om att arbeta fram riktlinjer för fördelning av driftansvariga för nya förskolor. Det betyder att alliansen tycker att det sköts helt ok idag men att revidering av riktlinjer behövs. Låter rimligt! Problemet är att det finns INGA riktlinjer som man kan revidera.

Alltså när kommunen bygger nya förskolor så finns det en rutin som innebär att förskolor som finns i närheten av en kommunal skola drivs av kommunen och förskolor som inte finns i närheten av kommunal skola erbjuds till en annan intressent att driva. Den blir då enskilt driven förskola. Egentligen är även denna rutin lite feltänkt. Varför klarar de fristående förskolorna driva sin verksamhet även om de olika förskolorna ligger längre bort från varandra men kommunen inte skulle klara av det? Det gjorde ju kommunen innan majoriteten fick sin avknoppningsera i början av 2000-talet.

De dokument som jag har fått av kommunens tjänstemän och hittat själv bland gamla protokoll är följande:

1) Från 2002 Policy och regler i samband med etablering av friskolor i Vallentuna.
Just det... det låter som det skulle vara det dokument jag är ute efter men nej där står det inte ett ord om vilka faktorer ska spela in när flera fristående intressenter vill driva en nybyggd förskola. Hur man väljer bland dem som vill göra det lämnas till tjänstemän att fundera. Sedan kommer de till nämnden som fattar det formella beslutet.

Jag hittade ett exempel på hur valet av driftansvarig av Bällstalund gick till 2006. Där var det två faktorer som tjänstemännens förslag vilade på: det fanns redan en förskola med samma ägare i närheten och att de då hade lägst antal barn av de fyra som hade lämnat intresseanmälan. Var det verkligen de två viktigaste faktorerna enligt politiken?  Jag ifrågasätter inte det beslutet idag. Jag är ute efter kriterier, riktlinjer, faktorer som politiken har beslutat om och som de intresserade får veta innan beslutet tas. Öppen process så att alla vet i förväg det. Risk för spekulationer varför fick de och inte vi efteråt finns då inte.

Jag vill också lägga ribban på faktorer lite högre än på storleken av dem som redan finns i kommunen.
Man får ju en bild vad föräldrarna efterfrågar när de ställer sina barn i kö. Kommunen får också i vissa fall veta hur fristående förskolorna sköter sig, kvalitetsredovisningar, verksamhetsberättelserna, nöjd-kund resultat, finns det klagomål, antal pedagogiskt utbildade personer i verksamheten, kollektivavtal = hur de värdesätter sin personal osv. Kommunen kan då erbjuda det som marknaden efterfrågar och som uppfyller kommunens kriterier.

Jag fick också "Upprättande och övertagande av nyttjanderättsavtal gällande lokaler för förskole- och skolverksamheter" från 2004. I det dokumentet finns det bl.a. principen om att förskolorna nära kommunal skola ska vara kommunala förskolor och i annat fall enskild anordnare.

Tredje dokumentet som har med ärendet att göra är "Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun". Det är det dokument som jag är mest nöjd med men inte heller den har direkt med driftansvar av nya förskolor att göra.

Slutsatsen är att det saknas riktlinjer för val av driftansvarig när det gäller nybyggda förskolor. (S) har nu lyft fram problematiken och jag hoppas på att alliansen sätter fart på detta arbete trots det svala bemötandet i går på kommunfullmäktige.