30 mars 2013

Stomnätsstrategi  för Stockholms län är nu ute på remiss. Det är Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting som har jobbat fram förslaget. De har analyserat investeringsbehovet fram till 2030 då det uppskattas att det finns 2,6 miljoner invånare i Stockholms län. Jag har inte lusläst förslaget men har dock redan några funderingar kring det. Syftet är naturligtvis att öka antalet kollektivresenärer och minska trängsel på vägar. Såsom vi fick det förklarat så bygger mycket av planerna på dagens befintliga trafikmönster- och vägar dvs. de imiterar dagens starka bilstråk med buss- eller spåralternativ. Till mycket stor del kan detta vara klokt men jag undrar om det inte borde vara lite mer visionärt att försöka se ifall det finns bättre och effektivare lösningar i framtiden och inte bygga så mycket på dagens situation. Man har inte heller tänkt på alla de resenärer som dagligen arbetspendlar över länsgränser. Borde inte det räknas med?
 Den andra funderingen har jag kring kravet om att ordna en stomlinje på sträckor där det finns mer än 500 resenärer under maxtimmen. Det finns nämligen flera linjer där det finns fler än 1000 resenärer redan idag. Är inte spårtrafiken då att föredra? Blåa bussar är uppskattade på många linjer men spårbunden trafik är trots allt att föredra speciellt på längre sikt.
Norrtäljes kommunalråd påpekade vikten av att satsa på förlängning av Roslagsbanan till Arlanda och fick lite otydlig svar med hänvisning till någon utredningen som borde vara klar i december. Nordost sektorn kommer att tydligt markera i våra remissvar hur viktig Arlandagrenen är för vår del av länet.
Förbättringar på busstrafiken ligger på helt annan kostnadsnivå än spårsatsningar och alla är medvetna om de begränsade resurser som finns. Det är väldigt många faktorer som ska räknas med innan prioriteringslistan kan göras men faktum är att utan tillgänglig kollektivtrafik går det inte att hålla bostadsbyggnationen på den förväntade nivån.  Många flyttar till vår del av länet och vi är beredda att bygga men då krävs det också långsiktiga kollektivtrafiksatsningar. Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är nödvändigt!

26 mars 2013

Är uppe i varv! Det är alltid så med mig efter alla olika sortens möten med kommuninvånare. Jag känner mig extra "folkvald" bland folk även om de inte skulle ha röstat just på mig. Jag VILL ha tätt kontakt med folk, med kommuninvånare, med föreningar, med näringslivet, med...   Jag kan omöjligen föra en vettig politik om jag inte har möjlighet att föra dialog med dem som besluten berör. Dessa möten, träffar eller besök är politikerjobbets bästa del.

I kväll hade kommunen samrådsmöte om fördjupad översiktsplan om Karby/ Brottby. Karbyskolans matsal var fullproppad av intresserade Karby och Brottbybor som ville förmedla sina synpunkter och ställa sina frågor till oss politiker och till kommunens tjänstemän. Inga andra kan vara experter på Karby/Brottby än de som själva bor i orten. Det väcktes en fråga om referensgrupp från orten som skulle vara med i arbetet under hela planeringsprocessen. Mycket lockande tanke! Visst är det folkvalda som i sista hand beslutar men det finns ingen motsättning att ha referensgrupp som bidrar i planeringen med sina kunskaper och erfarenheter. Varför skulle vi politiker inte ta vara på det? De frågade inte efter ersättning eller arvode utan de ville utveckla sin hembygd utifrån de faktorer som de känner till. Någonting som de dyra konsulter/arkitekter har inga eller ringa kunskaper om.

Jag välkomnar deras engagemang!

P.S. Det var inget samrådsmöte om strukturplanen för Kristineberg. Ni vet området bredvid Påtåker.

25 mars 2013

Budgetarbetet inför 2014 är igång! Idag fick vi veta om hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.  Antalet färdigställda bostäder var lägre än beräknat vilket kommer att påverka på skatteintäkterna negativt. Arbetslöshet i Sverige ligger fortfarande på hög nivå och det påverkar naturligtvis också negativt på antalet arbetade timmar och därmed även på skatteintäkterna.   Varje nämnd fick berätta i tur och ordning bl.a. om de utmaningar och investeringsönskemål de har. Det kommer att bli en svår balansgång mellan de begränsade resurserna och alla önskemål. Nu börjar partiernas arbete med prioritera fram sin lista och se till att finansiera den. I juni kommunfullmäktige ska 2014 års budget tas.

På dagens möte ställde vår (S) representant Kenneth Bylund en fråga om varför låter inte kommunen sitt kommunala bostadsbolag Össebyhus AB att bygga hyresrätter på kommunens egen mark. Det är brist på hyresrätter och precis som flera andra av länets kommuner så skulle vi kunna själva styra och visa  att vi menar på allvar med att erbjuda bostäder med olika upplåtelseformer. Allianssvaret var total tystnad! Men den tystnaden talade tydligare än tusen ord. Ingen vilja finns att lösa denna obalans mellan bostadsrätter, villor och hyresrätter, även om ett stort behov finns i kommunen! Ingen nyhet i sig men tål upprepas.

På kommunfullmäktigemötet tog alla partier avstånd från SD:s förslag om att lokalt folkomrösta om att förlänga avtalet med Migrationsverket om att ta emot asylsökande och flyktingar. Det här är ingen folkomröstnings fråga. Detta är fråga om människors rätt till skydd, människors lika värde och solidaritet. Sverige har tecknat FN:s flyktingkonvention och Sveriges Riksdag har beslutat om att  Sverige ska ta emot asylsökande och flyktingar. Vallentuna tar och ska ta sitt ansvar att dela de asylsökande mer jämnt mellan kommuner. Efter votering blev röstsiffrorna 40-1! SD är totalt ensam med sitt önskemål. Det är folkets vilja!!!

24 mars 2013

Kårsta skolan fick en ny rektor ungefär ett år sedan. Jag besökte skolan i fredags för att få veta bl.a. hur han har funderat kring de bostadsbyggnadsplanerna som kommunen har i Kårsta vilket då innebär fler elever i skolan.  Ryms de i de befintliga lokalerna? Kommunens nya hyresmodell är inte den optimala modellen för alla skolor. Skolorna kan inte skära ner i personalen när smärtgränsen är nådd utan att kvalitén försämras och ämnesbehörigheter blir lidande. Elever har rätt till behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen i alla skolor oavsett skolornas mer eller mindre funktionella lokaler. Där måste vi kommunpolitiker tillsammans med tjänstemän hitta lösningar om vi på allvar menar att ge skolorna förutsättningar att fokusera på det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att elever uppnår de mål som staten och kommunen har ställt dem.

Kårsta skolans rektor har olika alternativa lösningar på kort och på längre sikt. Hur ser det ut för de andra skolorna som drabbades hårt av den nya hyresmodellen? Uppföljning och utvärdering av modellen borde göras snart.

22 mars 2013

"Örjangate" läste jag på Vallentuna nyas FB sida. Är det så detta kallas ute bland kommuninvånare? Jag har väldigt svårt att tro att det som nu har lyfts framför hela rikets ögon skulle ha varit okänt på hemmaplan, här i Vallentuna. Det som är nytt att de fd anställda och hans egna partikamrater vågar prata om det offentligt.  Är det lojalitet eller rädsla som har hållit de tysta under alla dessa år? Jag vet inte!


18 mars 2013

Läste med ett stort intresse i Stockholms tidningen hur Solna kommun har lagt till smaken i sin kriterielista när det gäller upphandling av livsmedel. Solna kommuns upphandlare har kontaktat Kammarkollegiets jurister och frågat om detta är tillåtet enligt gällande lagar. Svaret var att kvalitet ska då i så fall tydligt definieras i förfrågningsunderlaget.
Smaktesterna har arbetats fram av kostverksamheten. Målgrupperna och deras sammansättning har bestämts. Det som attraherar mig mest i detta upphandlingssätt är att kommunen bjöd leverantörerna till dialog, visade delar av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell och leverantörerna fick vara med och tycka till om olika kriterier. Barn och vuxna från en förskola, en grundskola, ett gymnasium och nämndpolitiker fick utvärdera smak, utseende, konsistens, form och varmhållning av maten.
Nu är Vallentunas livsmedelsupphandling redan ute så denna gång hinner vi inte få med smak eller testa dialogmodell med ev. leverantörer men det blir spännande att få följa Solnas kvalitetssträvan.  Upphandling ska bestå av flera olika kriterier där priset ska inte vara den enda. Maten får gärna även smaka gott!

17 mars 2013

Jag var i Täby när jag fick veta att det brinner i Åbypark. Folk hade börjat höra av sig och erbjöd att sänka kläder, leksaker och filtar för dem som nu stod där hemlösa medan brandkåren kämpade på att släcka och begränsa branden. Vid den här tiden hade branden pågått nästan en timme. Ingen information fanns på kommunens hemsida. All aktuell informationen fick jag och alla andra via Vallentuna Nyas facebooksida som uppdaterades kontinuerligt.

I början var det  oklart hur många lägenheter var drabbade. Polisen hade spärrat området. Nova ungdomens hus hade öppnats för att kunna ta emot dem som hade ingenstans ta vägen. Av de 12-13 lägenheter hade flertalet grannar, släkt och vänner som kunde ta de emot men alla hade inte det. Novas personal tillsammans med civilförsvarets frivilliggruppen fanns på plats på Nova. Det som saknades var kommunens personal som kunde möta de krisdrabbade och ge rådgivning, samtala och stötta dem i denna svåra stund. Hur bedömningen av situationen hade gjorts av kommunens ansvariga tjänstemän är ett stort mysterium för mig. Det sades till mig att branden var inte i den omfattningen att det skulle ha varit nödvändigt att aktivera kommunens krisgrupp. Var går gränsen? Räcker inte 12 familjer?  Jag hade svårt att kontrollera mig själv. Det kokade inombords. Det är precis i sådana situationer kommunens hjälpande och stöttande hand behövs och nu lyste dem med sin frånvaro.

Det går inte att förlita sig på att frivilliga finns där och att räddningstjänsten klarar allt ensam. Vi får lov att se över rutinerna och riktlinjerna så att hela räddningsprocessen från början till slut fungerar  optimalt och där ansvarsrollerna mellan räddningstjänsten, kommunen och frivilliga är glasklara. Och det viktigaste: vi ska komma ihåg att alla parter/ involverade ska göra sitt yttersta att de drabbade ska känna sig omhändertagna och få all möjlig hjälp.

16 mars 2013

Jag har funderat med mina samhällsbyggnadsintresserade kamrater om hur vi ställa oss till planen för Hagaskolan uppe i IP-skogen. Hagaskolan är helt ok och den vill vi faktiskt tidigarelägga för att den ska vara på plats när bostadsbyggnationen på östra sidan av järnvägen i centrum har kommit igång och folk börjar flytta in. Problemet är att moderaterna vill lösa lokalproblematiken med montessoriskolan med att tillåta två skolor på samma tomt. Det här är ingen lätt fråga. Vi vill gärna att montessoriskolan kan bygga ändamålsenliga lokaler i bra läge. På planbestämmelserna står det att detaljplanen medger EN skola. Om det då blir montessoriskola som byggs först hur blir det då med Haga? Hur bindande är dessa skrivningar? Oklart för mig och ska naturligtvis frågas på mötet nästa torsdag.

Arbetarekommunens årsmöte i morgon!

13 mars 2013

Jag är genomfrusen. Jag hade kvällsmöte (ABF) i Häggvik och fick vänta på buss ute i kvällskylan. Fortfarande efter två timmar hemma så är näsan kall och fleecejackan verkar inte heller räcka till. Förhoppningsvis blir jag inte sjuk.
Jag är förhållandevis ny  i folkbildningssammanhang och är verkligen överraskad över hur mycket och bredd verksamhet t.ex. ABF Nordöstra Stor-Stockholm erbjuder. Det är både gymnasieutbildningar/kurser, vuxenutbildningar, studiecirklar av olika slag plus all kulturverksamhet. Nya arbetsformer och -områden är under utveckling. Det är spännande att få vara med i denna folkbildningsprocess.
Nu är det dags för Sossemor att ta tag på sin egen fortbildning före läggdags: franskan!!!

12 mars 2013

Innehållet i det orange kuvertet var inte någon nöjesläsning för mig och troligen inte för många andra heller. DN har haft sina artiklar om pensionssparande under de senaste veckorna och igår kunde man läsa om att allt fler pensionärer hamnar hos kronofogden. "Pensionssystemet väntas skapa ännu fler fattigpensionärer, enligt Lars Andersson, professor i Äldre och åldrande vid Linköpings universitet."

Någonting stämmer inte! Pensionssystemet verkar fungera allt sämre. "Bromsen" i systemet innebär att pensionärer får 2% inkomstminskning nästa år. Är det så vi ska tacka den äldre generationen för den välfärden de har skapat för oss med sitt arbete? Det behövs reell översyn av hela pensionssystemet som för mig verkar vara mer rent lotteri än seriöst förvaltning av inbetalda premier. Jag orkar inte ens sätta mig i alla olika fonder som man ska välja mellan eller låta bli att välja men då med en risk att få sämre pension. Sämre pension får man i alla fall...

11 mars 2013

Jag letade efter åtgärdsplanen för de nedlagda deponier i Vallentuna idag men hittade istället  Arbetsmiljöverkets sida som handlar om arbetskläder för de som arbetar inom hemtjänsten. Om vi nu har en arbetsgivare (t.ex. Vallentuna kommun) som tycker att det är onödigt eller kostsamt att köpa in arbetskläder för hemtjänstpersonal så får dessa arbetsgivare rätt enligt dagens regler. Arbetsmiljöverket kan inte kräva att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder men de ställer dock krav på vilka slags arbetskläder som ska användas och hur dessa kan användas och skötas.  Men det är arbetsgivaren som ska se till att det finns skyddsutrustning: handskar, skyddsrock och förkläde (plast) om man har kroppsnära arbete. Det här låter konstigt: kan inte kräva men har väldigt bestämda åsikter om hur kläderna ska vara. Detta dilemma har orsakat ett antal rättsfall i arbetsmiljödomstolen.

Nu finns det tack och lov allt fler kommunala och privata arbetsgivare som vill följa landstingets strikta hygienrutiner som gäller all vårdande personal och har faktiskt skaffat arbetskläder till sin personal och kommit överens med sina anställda hur skötseln av dessa kläder tas hand om. Det finns hopp om för dem som idag får använda sina egna privata kläder i hemtjänsten. Socialstyrelsen har nämligen lämnat in ett förslag på att förbjuda egna, privata kläder pga. smittorisken. Detta förslag skulle gälla både de som arbetar inom hemtjänsten och de som jobbar i särskilda boenden.


10 mars 2013

Bostadssituationen i länet och speciellt i Stockholm är under all kritik. Man får köa minst 5 till 6 år för att överhuvudtaget ha en ens teoretisk möjlighet att få en förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i Stockholm. Det krävs dock mycket längre kötid för att få hyreslägenhet t. ex. i Årsta, Bagarmossen, Stureby.  Hammarbyhöjden, Östermalm och Vasastaden kan helt räknas bort pga. alldeles för lång kötid.

Det tar sin lilla tid att få en hyreslägenhet även i Vallentuna. Vi har knappt 200 hyresrätter av drygt 11000 bostäder. Det är ILLA!!! Runt 80-tal ägs av Össebyhus= vi allihopa. När efterfrågan av hyresrätter är så enorm borde det vara ett utmärkt läge också för Össebyhus att påbörja planeringen av nya hyresrätter på kommunens egen mark. Det verkar vara ett mysterium att Vallentuna alliansen inte använder de metoder som finns till handa för att underlätta våra ungdomar, äldre och andra att kunna bo i en hyresrätt i vår egen kommun. Det här handlar om ideologi och samhällssyn. Alliansen vill inte bygga ett samhälle för alla. Nej, här ska bara de välmående och förmögna bo som kan köpa sin bostad. De andra kan bosätta sig i andra kommuner men är välkomna tillbaka när den ekonomiska situationen är tillräckligt stark för att pröjsa ett antal miljoner för bostadsköp.

Inga hyresrätter har byggts under de senaste 20-25 åren i Vallentuna. Stockholms moderater har insett att hyresrätter behövs och använder alla möjliga medel för att få byggbolagen att bygga nya hyresrätter i staden. Inga tecken på att moderaterna i Vallentuna skulle ta lärdom av sina partibröder i Stockholm. Det är tydligt att om Vallentunabor vill ha även hyresrätter så får de lov att rösta fram ett annat styre.

Jag läste i dagens DN om kollektivboende som en nygammal företeelse på bostadsmarknaden. Jag är själv intresserad av den sortens boende t.ex. som ett alternativ på gamla dagar. Att kunna dela på boende- och andra kostnader med andra och ha sällskap verkar vara en utmärkt kombination samtidigt som kan frigöra villan för  någon barnfamilj.  

7 mars 2013

Idag fick vi höra historiska ord av vår nya socialchef. Hon lyfte fram förebyggande arbetets betydelse och samarbetet mellan förvaltningar. Samarbetet har vi visserligen hört tidigare men denna gång verkar det som att det också blir handling. Förebyggande arbetet har verkligen inte varit majoritetens ledord på något av kommunens verksamhetsområden tidigare. Det har mest handlat om att försöka rätta till det som har gått åt skogen, i efterskott.
Förebyggande arbete är som att långsiktigt investera på räntefonder = säker avkastning på lite längre sikt. Men först måste man frigöra pengar eller omprioritera/omfördela för att kunna "förebygga" och det är där majoriteten har inte haft något större intresse. Nya socialchefen  verkar vara mån om skattepengarna och vill därför se till att pengarna ska räcka till det de är avsedda för. Då gäller det att göra grundjobbet ordentligt och inte vänta tills de första sjukdomssymtomen är synliga. Socialdemokraterna välkomnar den nya klarsynta socialchefen i kommunen!

5 mars 2013

Fick bekräftat det igen hur viktigt lärarnas engagemang är när jag besökte Vallentuna Gymnasium idag.  Att kunna skapa kontakten med sina elever som får lärandeprocessen i gång och kunna väcka intresset för ämnet är helt avgörande för vilka resultat man sedan uppnår. Jag såg den tydligt t.ex. i fordonsprogrammet där killarna höll på och reparera en bil under pedagogens ledning. Det var ömsesidig respekt och ansvarsgivande kryddad med humor. Det syntes också i arbetsmiljön och det hörde jag också i elevers svar som lyste av yrkesstolthet som en årskurs 3 elev uttryckte under sin sista termin i skolan färdig att bemöta det riktiga yrkeslivet. Och jag är stolt att just Vallentuna kan erbjuda detta för sina gymnasieelever. De höga trygghetssiffrorna som eleverna har gett till sitt gymnasium under de senaste åren är bevis på att lärarnas arbetsinsats ger resultat.

4 mars 2013

Tänk om man bara kunde försvinna någonstans långt borta, bo helt anonymt i någon mysig liten by. Leva enkelt, utan stress och utan större krav. Det där med krav kan ställa till det med press som blir allt större. Egentligen är det inte någon som uttalar några krav utan man hamnar i en situation där man själv upplever krav. Nu måste jag erkänna att jag är också mycket duktig på att ställa krav på mig själv. Jag är väldigt kritisk mot mig själv när jag inte presterar så som jag har tänkt. Typiskt kvinnligt, socialdemokratiskt, finskt, mänskligt? Ja, nu får jag faktiskt lov att leva med mig själv även fortsättningsvis och hitta på ett sätt att hantera detta. Kraven ska inte bli ett hinder. Det är jag medveten om.
Och att bo i en liten by helt anonymt går inte i verkligheten. I en liten by kan du knappast göra någonting utan att alla byborna vet om det. Glöm anonymiteten.  Men mysigt vore det i alla fall.

P.S. Ja jag vet att möjligheten till detta finns i vår egen kommun med flera små mysiga samhällen och med de kommunikationer som vi har idag så kan det även kännas att de ligger långt borta.