28 mars 2014

Adjö!

"Jaana, var rädd om dig!" Så brukade Ingvar alltid sluta sitt telefonsamtal med mig eller när vi träffades i Coop. De orden värmde för han menade det på riktigt. Han brydde sig om mig och han brydde sig om så många andra. Hans kärlek räckte även till de föräldralösa barnen långt borta i Kenia dit vi socialdemokrater i Vallentuna samlade pengar och annat under ett antal år. Det var han som höll det projektet i gång. Vi har sagt adjö till Ingvar idag. Han är borta men hans kärlek finns kvar hos oss.

26 mars 2014

Cykelvägar!

I Vallentuna kommuns Trafikstrategi finns det dessa mål för cykeltrafiken:

1) Cykeltrafiken ska bli mer attraktivt.
2) Andelen resor med cykel ska öka.
3) Tillgängligheten för cykeltrafikanter ska öka så att det blir lätt att förflytta sig mellan  arbete, hem, fritidsaktiviteter och serviceanläggningar. Att cykla ska vara ett naturligt val.
4) Tryggheten i människors trafikmiljö och på offentliga platser ska öka.
5) Andelen döda och svårt skadade i trafiken ska minska.
6) Transporterna ska bidra till en ökad hälsa.

Trafikstrategi antogs i kommunfullmäktige den 29 april 2013, alltså nästan ett år sedan.

Om man VILL någonting så försöker man med alla medel nå dit också eller hur? Vad visar då alliansens beslut om att inte asfaltera den korta cykelvägssnutten mellan Vallentuna och Okvista som (V) föreslog om? Kom inte och säg att  alliansen satsar på cykelvägar!

I cykelplanen som nu finns ute på remiss finns skrivet att "Samtliga cykelvägar i det utpekade cykelvägnätet ska vara asfalterade. Grusade cykelvägar försämrar trafiksäkerheten, framkomligheten och körkomforten." (s. 25) Det fattar väl alla. Med Trafikstrategins målsättningar och cykelplanens intentioner så borde det enda rätta vara att asfaltera cykelvägen till Okvista.

Antingen VILL man eller VILL man INTE. Kommunala ekonomin tillåter inte vad som helst men de cykelvägar man bygger ska hålla viss standard annars kan man lika väl låta bli att bygga nya.

Eller hur ökar man andelen cykelresor eller gör cykeltrafiken med attraktiv med grusvägen? Det är enbart fråga om alliansens snålhet, säger jag!

24 mars 2014

Kommunfullmäktigemötet!

Ja, nu är även kommunfullmäktige i Vallentuna igång efter årsskiftet.
Allmänhetens frågestund hade sin premiär ikväll. Frågan ställdes om när samhällsbyggnadsförvaltningen tänker rensa Ormstaån/Snapptunaån med tanke på de återkommande skyfallen som orsakade stora vattenskador för flera Ormstabor för några somrar sedan.   Enligt Elwe Nilsson (M) är detta på gång.

Två andra intressanta ärenden var revisionsrapporterna: en om IT-verksamheten och en om systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. Båda rapporterna ger kritik och lyfter fram flera utvecklingsområden. Tyvärr fick vi rapporterna vid sittande bord så att jag har inte hunnit läsa igenom dem. Jag får lov att återkomma.

Vi (S) lämnade tre förslag/ motioner: en om att alla kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor, omsorgsverksamhet etc ska anslutas till "Gröna linjen" (= samla in matavfall till biogasproduktionen) och en om att kommunen ska snarast lyfta upp problemet buss nr 524:s turlista med SL så att den stämmer bättre överens med arbetspendling på helger och röda dagar. Idag är det omöjligt att ha en arbetspass som börjar kl 7 på morgonen lördag/söndag när första bussen från Upplands-Väsby är först 8.53 här i Vallentuna. Kommunen och företagare får det svårare att rekrytera folk med så bristfällig kollektivtrafik. Och i den tredje motionen föreslog vi att kommunen ger ägardirektiv till Össebyhus att köpa mark och börja bygga hyreslägenheter. 

Kvällens debatt blev (V):s motion om att asfaltera cykelvägen mellan Vallentuna och Olhamra och anlägga en grusbana för ridande. Alliansen har höga muntliga ambitioner om kommunens cykelplan som är ute på remiss men när det väl gäller att förverkliga ambitionerna så hänvisar de till nya utredningar och ingenting blir gjort under flera års tid igen. Oppositionen var enig och vill ha verkstad. Asfaltera cykelvägen nu!

21 mars 2014

Handlingprogram, Webbdagarna!

Gott nytt persiskt år 1393!
Det känns att det är ett supervalår. Vi håller på och planerar för fullt och tiden bara rinner iväg. Vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod är.... nästan färdig. Ja, jag trodde att det skulle bli det i kväll men vissa förändringar ska fortfarande göras. Det blir färdig före sommaren. Det är positivt att medlemmarna är så intresserade av och engagerade i att forma vår lokalpolitik.  Nu gäller det att vi får kommuninvånarnas förtroende att börja förverkliga alla dessa vallöften på hösten.

Jag fick idag under förmiddagen möjlighet att delta i Webbdagarna eventen som Internetworld organiserar årligen. Det handlar exempelvis om  digitala mediernas betydelse, användningsområden  och utvecklingspotential. Bel Pesce, en brasiliansk entreprenör berättade om sin livsresa och vilken roll den digitala världen spelade i hennes utveckling. Hon var duktig talare och ett levande bevis på att man ska inte ge upp vid motgångar utan ska kämpa vidare. Fritidsresors Lottie berättade bl.a.  om hur 70% av Fritidsresors försäljning sker idag på nätet och vilka marknadsmetoder verkar fungera bättre än andra.

På Plan- och närinsglivsutskottets möte blev det tydligt för alla deltagare att Örjan Lid (M) och co vill ha ramavtalet klar med fastighetsägare i Kristineberg före sommarlovet. Jag tycker att frågan gott kan vänta tills valet är över. Ja varför? Det är dumt att binda sig fast med ett ramavtal före valet om just ett område som vi har olika uppfattningar om hur vi ska vidareutveckla det. Men det är just därför  Örjan Lid vill att saken ska vara avklarat så att om det skulle bli byte av styre så skulle det skulle bli dyrt för nästa styre att bryta sig los från ett sådant avtal. Alltså att inte låta frågan vara några månader till tills valresultatet är känt är att binda oppositionen fast vid avtalet oavsett  hur valresultatet ser ut= (M) :s politiska spel.  Nu vill de inte heller att exploateringsavtalen ska upp till kommunfullmäktige. Det måste jag kontrollera om det är så.

Dags att sova! Isshow i ishallen i morgon. Lite nostalgi för min del. Jag kommer ihåg när mina döttrar åkte konståkning och hur mycket jobb det var bakom dessa shower. Alla åkare från de minsta till tävlingsåkare får vara med i showen. De små är såååå söta.

18 mars 2014

Bokslut!

I torsdags hade vi bokslutsdag i kommunen. Alla nämnder fick berätta om de viktigaste händelserna i sin verksamhet, hur kommungemensamma och nämndens egen måluppfyllelsen ser ut och hur året 2013 slutade ekonomiskt. Dagen var värdefull för man får en helhetsbild av hela det gångna året.

 Det är några saker som årligen upprepar sig i det alliansstyrda Vallentuna. Det första  är att flera nämnder skulle inte klara sig ekonomiskt om det inte fanns vakanser. Obesatta tjänster räddar  allianspolitiken. Det är inte alltid så att man inte hittar en lämplig person utan man väntar med att söka när man ligger ekonomiskt svårt till. Och så måste tjänstemännen göra. De har uppdrag att genomföra de fattade beslut med de ekonomiska ramarna som alliansen har gett till dem. Alla kostnadshöjningar ersätts bara till hälften och det finns inga speciella borgerliga satsningar i någon kommunal verksamhet. Det  innebär att allianspolitiken har det allt svårare att uppnå både mål, hänga med i den moderniseringsprocessen som pågår i olika områden och leverera plusresultat.

Man ska inte beskatta folk mer än det behövs men alliansen har inte ens budgeterat för driftkostnader i vissa fall vilket nämnden har fått försöka spara in på andra ansvarsområden.  Att i åratal ligga nära svältgränser utvecklar inte kommunalverksamhet. Nu råkar vi har helt fantastisk personalkår som levererar bra resultat i alla fall. Vissa andra åtgärder får vänta åratal vilket blir väldigt dyrt i längden.

Det andra området som jag saknar är medveten personalpolitik. Alliansen lämnar det åt sitt öde, till tjänstemän och ev. till facken att driva. Jag efterlyste för flera år sedan en kompetensförsörjningsplan inför de stora pensionsavgångsåren och rent allmänt också. Några personalchefer har kommit och gått under åren men någon plan har jag inte ännu sett. Om vi inte är beredda så kommer denna planlöshet att avsevärt försämra våra möjligheter att behålla och rekrytera arbetskraft. Det är inte seriöst  och ansvarsfullt i en växande kommun där vissa yrkeskategorier kommer att ha stort antal personer som går i pension utan att vi vet hur vi kan ersätta dem.

Det kommer att finnas en del jobb för den nya samarbetstrojkan på hösten.

14 mars 2014

Kollektivavtal!

I veckans Mitti Vallentuna Steget finns en artikel om vårt yrkande om att vi kräver arbetsvillkor i enlighet med svensk kollektivavtal ska läggas till i de kriterier som ska gälla när man väljer byggföretag vid de kommande markanvisningarna. De fem tomterna som vi nu kommer att erbjuda till intresserade byggföretag ligger centralt nära kollektivtrafik i Vallentuna. De är enligt mig kanske de mest attraktiva tomterna i kommunens ägo idag.

Vallentuna alliansen vill inte ha ordning och reda på arbetsmarknaden på hemmaplan. Kollektivavtalskravet fick inget gehör från dem.  Allt kan vi inte styra men där vi från politikens håll kan visa var vi står när det gäller arbetsvillkor för de som bygger den framtida Vallentuna så ska vi minsann visa det också. Oavsett vem som vinner dessa markanvisningar ska de byggarbetare ha vettiga löner och vettiga arbetsvillkor.

Vi kunde läsa i DN idag om Byggnads fackföreningens kamp om kravet om ett kollektivavtal i hela kedjan från huvudleverantören till alla underleverantörer. Det här är en kamp mellan den lilla arbetstagarens rätt till trygghet och avtalsenliga löner och det stora byggföretagets jakt efter allt större vinstmarginaler. Om alla byggföretag tävlar enligt samma spelregler kan vinsten hämtas från andra delar av byggprocessen än från byggarens lönekuvert eller hälsa.  Socialdemokraterna i Vallentuna bygger framtida Vallentuna med anställda som har arbetsvillkor i enlighet med svensk kollektivavtal.

11 mars 2014

Hyresrätt!

SCB boendestatistik visar resultatet av Vallentuna alliansens medvetna bostadspolitik under de senaste drygt 20 åren: andel hushåll i hyresrätt i flerbostadshus (31.12.2012) är 2,2%. 2,2%!!!!! Sämst i länet, troligen också i hela landet. Vallentuna är inte kommun för alla. Här ska de förmögna bo, de som har råd att köpa sin bostad. De andra kan söka sig till någon annanstans men är enligt moderaterna sedan välkomna att komma tillbaka när ekonomin så tillåter.

Ungdomar är tvungna att lämna sin hembygd om inte insatspengarna finns ihopsparade på kontot eller föräldrarna kan ställa upp som medfinansiärer för en bostadsrätt. Samma sak gäller skilda, äldre som inte orkar med trappor eller med trädgårdskötsel. Bristen på hyresrätter försvårar rekrytering av personal. Det krävs ett (S) styre för att vända denna utveckling. Vi bygger ett samhälle för alla och för alla åldrar.

10 mars 2014

Nollvision mot kvinnovåldet

Den internationella kvinnodagen fyller verkligen sin funktion också som ett uppföljningstillfälle då man  stannar upp och  ser vad har man åstadkommit under det senaste året när det gäller jämställdheten. Vi Socialdemokrater gjorde det också och märkte att vi som ett feministiskt parti har en läxa att göra. Det händer så mycket hela tiden i kommunen vilket gör att man kan glömma bort vissa saker som skulle behöva ständig uppmärksamhet.

Vi antog ett uttalande på vårt årsmöte om nollvisionen mot kvinnovåldet i Vallentuna. Vi har sedan länge drivit  exempelvis frågan om rätten till heltid, nattis och lika lön för ett likvärdigt arbete. Men kvinnovåldet sker i det tysta, ofta borta från gator och torg, bakom stängda dörrar, i hemmet. De drabbade kvinnorna skäms, döljer sina skador och blåmärken och tar kanske skulden på sig för det som händer. Det blir inte rubriker i tidningar. Det är tyst lidande många gånger under väldigt lång tid, kanske  åratal innan man söker hjälp, om man gör det.

När kvinnan sedan till sist tar kontakt med kommunens socialtjänst eller med en kvinnojour så ska det professionella stödet och skyddet finnas där så att kvinnan (och ev. barnen) orkar genomföra det här steget för sin egen och för barnens skull. Vi ska också bli duktigare på se och tyda på signaler som kan tyda på våld på hemmaplan och erbjuda hjälp.

Nu har vi lovat offentligt att vi hela (S) truppen på alla möjliga sammanhang ska kämpa för att göra vårt bästa för att våldet mot kvinnor ska minska, ska upphöra. Även här är det förebyggande arbetet  nyckeln till framgång. Vi måste börja med barn och ungdomar och med att förändra attityderna mot våld både hos män och kvinnor. Det är inte fråga om trolleri utan detta är ett långsiktigt arbete där samhället tydligt markera att våld oavsett sammanhang är inte tillåtet. Det finns andra sätt att visa sitt vrede, missnöje eller vad det nu kan vara för orsak till detta beteende än att slå.



9 mars 2014

(S) Kommunfullmäktigelista 2014-2018

Idag på den internationella kvinnodagen den 8 mars 2014 fastställdes Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista för nästa mandatperiod 2014-2018 på vårt årsmöte. Den är helt enkelt den bästa listan någonsin. Där finns det ett namn för alla. Helt fantastiskt!  Och jag är gruppledare för denna grupp, vilken ära! Det blir tufft för motståndarna med all den kunskap, erfarenhet och engagemang som denna gäng har. Vår gemensamma vilja och ambition kommer att påverka utvecklingen av Vallentuna kommun oavsett valresultatet. VALLENTUNA, HÄR KOMMER VI!!!

1. Jaana Tilles
2. Kenneth Bylund
3. Ing-Marie Elfström
4. Thomas Arctaedius
5. Chatarina Fridén Hedrenius
6. Jerri Bergström
7. Anette Karlsson
8. Adam Westerberg
9. Marie Wildhammar Okker
10. Pär Elfström
11. Parvin Amjadi
12. Ulf Lundström
13. Anna-Maria Valladolid
14. Sven-Olof Ekström
15. Carina Hååg
16. Lars Svensson
17. Birgitta Skärborn
18. Lars Barkström
19. Marita Edlund
20. Daniel Färm
21. Birgitta Forsberg
22. Göte Axelsson
23. Susann Larsson
24. Magnus Ekström
25. Lena Lantz
26. Jan-Erik Forsberg
27. Birgitta Hansson
28. Sven Ljungberg
29. Bonnie Barkström
30. Ove Larsson
31. Agneta Westerberg
32. Roland Ahl
33. Eva Eriksson
34. Tommy Eckelöv
35. Marie Lenti-Nilsson
36. Bengt Skogert
37. Gunilla Schwieler Boija
38. Mauritz Lindroth
39. Milot Sköld
40. Rolf Lindblad
41. Karin Dahl-Strandin

5 mars 2014

Dödsbudet

Under den senaste månaden har flera i min bekantskapskrets dött. Senaste dödsbudet fick jag i slutet av förra veckan. En partikamrat hade dött. En kamrat som har funnits i det aktiva partilivet under alla de nästan 20 åren som jag har varit med. En person som gav mig både råd och beröm i lagom stora ransoner. Jag uppskattade hans tydliga och raka sättet att uttrycka sig. Och jag hoppas verkligen på att jag kommer att kämpa för socialdemokratiskt rättvisepolitik lika troget och envist som han gjorde ända till slutet.

Ett av hans sista politiska önskemål var att vi socialdemokraterna i Vallentuna skulle se till att Vallentuna kommuns fantastiska hemtjänstpersonal skulle få varma vinterjackor ( vilket flera av de privata företag har gett till sina anställda) och vilket vi sedan lyfte fram som en motion i kommunfullmäktige. Kortärmade t-shirts fick de. Men vet ni, om kommuninvånare ger oss förtroendet att leda Vallentuna efter höstens val så hedrar vi både hans kamp och visar vår uppskattning till våra anställda med att skaffa dessa vinterjackor. Det lovar jag!

3 mars 2014

Aerosol, markanvisningar, kollektivavtal, hyresrätter

Med dessa vårbilder ska jag förmedla dagens lokalpolitiska nyheter. Den första är förhandsbesked från Länsstyrelsen ang. Vallentuna-Mörby 1:103 och 1:112= Aerosoltomten= fastigheten där kommunfullmäktiges ordförande är delägare. Där framgår det tydligt att "... anser Länsstyrelsen att föreslagen markanvändning, bostäder, är olämplig och inte förenlig med kap 2§5 PBL.1 och med att man ytterligare exploaterar området ökar dessutom persontätheten samt trafiken i området vilket ökar risknivån"  och "Det vore i så fall lämpligare att förelägga mindre känslig verksamhet till området, tex lättare industri eller verksamhet för lager eller dylikt."  Precis som (S) har hävdat hela tiden!
Alliansen avslog förra året vår motion om att ta fram en markanvisningspolicy. Nu kommer de med ett förslag om markanvisningsinbjudan där man har ett antal kriterier för de byggherrar som är intresserade av att bygga i Vallentuna. Vi inom (S) funderade på detta och kom med ytterligare fem tilläggsyrkanden utöver dessa bl.a. att varje byggherre som tilldelas en markanvisning ska ha arbetsvillkor i enlighet med svenskt kollektivavtal i alla led och att en byggherre som är beredd att bygga också hyresrätter och andra alternativa upplåtelseformer (kooperativa lägenheter, ägarlägenheter) ges företräde vid markanvisningar. Alliansen med (M) i spetsen verkar inte vara anhängare av vettiga arbetsvillkor och hyresrätter i den praktiska politiken. Ingen större nyhet, det medger jag också men eftersom de muntligt förespråkar det i alla olika sammanhang så gav vi dem en möjlighet att verkligen visa att de menar det på allvar. Det gjorde de inte!  
Revidering av taxor och avgifter för idrottsplatser och sporthallar yrkade vi återremiss  i kväll på kommunstyrelsen och majoriteten tyckte likadant. Beslutsunderlaget är bristfälligt och mycket rörigt. Det behöver förtydligas innan man kan ta ställning till själva ärendet.
Frågan om sommarjobb till kommunens unga har vi haft med i vårt alternativa budgetförslaget sedan 2011. Idag fattade kommunstyrelsen beslutet om sommarjobb till alla kommunens16-18 åringar, 80kr per timme under tre veckors tid. Majoriteten finansierar detta med pengar från kommunens oförutsedda utgifter- pengar (ur 4 miljoners reservpengar). 

P.S. Bilderna är från Paris där jag vandrade runt under helgen och njöt av våren som hade kommit lite längre än i Vallentuna.