28 juni 2013

Ur (S) budgetalternativ, del 3:

Kulturnämnden 1,5 miljoner mer än vad alliansen har i sin budget.

Enligt Sveriges Musik- och kulturskoleråd ligger genomsnittsterminsavgift i kulturskolan i Sverige på  665kr. I Stockholms län ligger terminsavgift på 1068kr i genomsnitt. I kulturbygden Vallentuna utesluter man en hel del barn och ungdomar från att kunna delta i kulturskolans verksamhet med en terminsavgift på 1500 kr exl. instrumenthyra. Terminsavgiften i vår kommun är mer än dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Denna orättvisa har stört mig så länge jag har jobbat politiskt och denna fråga har varit i vårt budgetalternativ nästan lika lång tid. För att kunna erbjuda kulturskolans verksamhet till alla kommunens unga invånare och inte bara för de som har tillräckligt förmögna föräldrar, måste avgifterna i första skede halveras och på sikt tas bort helt och hållet. Barnens konstnärliga intresse och musikalitet hänger inte ihop med tjockleken på föräldrarnas plånbok! 1,3 miljoner kostar denna åtgärd i barnkoventionens anda.

Vallentuna Teater är snart färdigrenoverad. (S) tycker att naturligtvis ska man satsa på digitalbio på         200 000kr för att kunna utnyttja denna lokal även för filmvisning.

Varje barn eller ungdom som hittar sin fritidssysselsättning t.ex. inom kultur eller idrott istället för att busa runt sysslolöst är en besparing i kommunens pengakista. Den här extra satsningen betalar sig själv redan om man lyckas "rädda" en ungdom från att hamna snett i livet. Dessutom ryms mer konst, musik och dans i vår kommun och vilka skulle vara bättre budbärare i det arbete än nästa generation.

27 juni 2013

 Ur (S) budgetalternativ, del 2:

Vallentuna är socialt väldigt segregerad kommun. Under (M) styre har det inte byggts ett endaste hyresrätt på över 20 år. Vi har låg arbetslöshet (vilket hänger delvis ihop med det fakta att utan två inkomster kan du inte köpa en villa i Vallentuna. och mycket annat finns ju inte på "vår" marknad) Vi är också en ung kommun med många barnfamiljer.

Inom socialförvaltningens område har vi prioriterat extra vissa områden med sammanlagt 5 miljoner kronor utöver alliansens förslag. Vår generella krav är att heltid ska vara en norm på hela arbetsmarknaden. Även lågbetalda omsorgsarbetare ska kunna försörja sig med sitt jobb. De ska slippa jaga efter bisysslor för att kunna försörja sig själva och sin familj. Och arbetsvillkoren måste vara sådana att man orkar jobba heltid. Där finns det mycket att göra och den här satsningen räcker inte långt, det medger jag, men någonstans måste arbetet påbörjas och vår målsättning är tydlig.

Kvalitetshöjning inom hemtjänsten är ett område där de anställda måste få rimliga tider för att utföra omsorgen om våra äldre invånare. Utförare ska få betalt för transporter, kringtid och vården.

Kommunen satsar årligen ganska stora summor på chefsutbildningar. Vi tycker att att mer tyngd kan läggas också på kompetensutveckling på de personer som jobbar praktiskt med vård och omsorg i vår kommun. Det är de personer som i sista hand förverkligar våra politiska ambitioner ute i verkligheten.

Det finns behov av att utreda möjlighet att starta ett trapphusboende för personer med psykiska funktionhinder. 

Socialdemokratisk politiken bygger på det förebyggande arbetet. Det ska vara tryggt och bra i Vallentuna. Vilka satsningar behövs det i så fall göras? Tydlig (S) krav finns: nolltolerans mot vräkta barn i Vallentuna. Socialtjänsten ska rycka ut innan familjer hamnar i situationen där barn riskerar bli av med sitt hem och därmed den grundläggande tryggheten. Kommunen ska initiera brottsförebyggande arbete för att minska mobbning i skolorna och våldet och otryggheten i samhället. I det arbetet ingår också Kvinnojourens värdefulla arbete. (Mer om förebyggande arbete i morgon...)

Speciellt när det gäller barn och ungdomar lönar det sig att sätta in tidiga insatser både i skolan men det kan behövas även annat t.ex. familjestöd. Där kan sk. barn- och ungdomscoacher vara de som följer barnen med behov av extra stöd och som kan samordna och initiera insatserna som behövs.

26 juni 2013

Ur (S) budgetalternativ del 1:

I vårt alternativa budget för 2014 har vi lagt de stora satsningarna på barn, ungdomar och de äldre i Vallentuna. Hela budgeten präglas av ett förebyggande och utvecklinginriktad synsätt. Det lönar sig att investera än att lappa och laga i efterskott. Det är klokare att investera INNAN man får problem och bekymmer.

Utöver majoriteten 2,7 miljoner mer till skolpengen anser vi att det behövs 5 miljoner till för att rektorena kan få utrymme att höja lärarlöner (etapp 2, etapp 1 var förra årets höjning ). Duktiga och engagerade pedagoger ska ha bra löneutveckling. Det ska synas i lönekuverten att man har gjort ett bra jobb med våra barn och ungdomar!

Eftersom resultaten i nationella prov i svenska år 3 behöver höjas ordentligt kan vår skolpengshöjning användas exempelvis till ökad skolbiblioteksanslag så skolorna kommer åtminstone på genomsnittsnivån i riket. Man lär sig läsa genom att läsa. Välutrustad och modern skolbibliotek lockar barnen att läsa och söka information och fakta.

Att kunna anställa en specialpedagog/lärare som tidigt ger det stöd barnen behöver är välanvända skattepengar. Barnen halkar inte efter i sin läroprocess samtidigt som man avlastar klassläraren vars möjlighet att tillgodose allas unika behov till fullo i en klassrumssituation är begränsad.

Många skolledare har tung administrativ börda och tiden räcker inte alltid till att vara en pedagogisk ledare i den mån man önskar. Med ökad skolpeng kan skolorna hitta lokala lösningar hur denna situation kan ändras.

I Barn- och ungdomsnämndens fasta ram har vi en 6,5 miljoner kronor mer än majoriteten. Många Vallentuna skolor kämpar på att spara ihop tillräckligt med pengar för att kunna utrusta eleverna med moderna läroverktyg t.ex. med iPads eller datorer. Här har vi en lösning med en IT-fond som är behovbaserad. Skolorna, både fristående och kommunala kan söka medel för de materiella anskaffningar, utbildning för pedagoger eller vad de ni anser att de behöver från den här fonden och slipper snåla all evighet med skolpengen. ALLA Vallentuna skolor ska ha godtarbar nivå med digitala läroverktyg. Denna satsning kostar 3,5 miljoner ut av de 6,5 miljonerna. Resten av pengarna (=3,0milj.) går till resurscentrum som ansvarar för de extra tilläggspengarna för barn med särskilda behov, för kostnadsfri simskola för 6 åringar och kostnadsdfri läxhjälp för alla.

Framtidspartiet Socialdemokraterna känner stort ansvar för vår framtid, våra barn och ungdomar. Det får kosta!

25 juni 2013

Bostadsbyggnadsprognosen 13A togs också på senaste kommunfullmäktigemötet. Så här resonerade vi Socialdemokraterna i Vallentuna:

" Det saknas hyresrätter i alla kommundelar. Endast ca 3% av alla befintliga bostäder i Vallentuna är hyresrätter. Det är marknaden, inte behovet, som idag styr utbudet av upplåtelseformerna i Vallentuna kommun. Därför anser socialdemokraterna att det är viktigt att politiskt markera att en tredjedel av bostadsproduktionen ska upplåtas med hyresrätt. Med hjälp av politiska beslut som markanvisningar, tomträtt och ägardirektiv till vårt kommunala bostadsbolag Össebyhus kan vi få en ändring av denna obalans i upplåtelseformerna. Vi ser också gärna att lägenheter med äganderätt byggs i Vallentuna.

Vallentuna saknar fortfarande både grönplan och parkplan som grund för arbetet med att planlägga nya bostadsområden. risken är därför stor att vi bebygger områden som borde bevaras och utvecklas som grönområden istället.

Vi föredrar hållbart byggande. Det innebär att områden nära befintlig kollektivtrafik och VA ska bebyggas och förtätas innan nya områden längre bort tas i anspråk. Det är inte heller hållbart att bygga villor eller stadsradshus i centrala lägen utan flerfamiljshus är att föredra.

Kommunen äger mark på olika håll i kommunen. För att åstadkomma variation av både upplåtelseformerna och byggherrar vill vi att kommunen förmedlar hustomter via en kommunal tomtkö.

Områden där kommunen är markägare: Norra centrumtomten, Gärdesvägen, Västra Rosendahl, telluskvarteren, Åbyängar 1 och 2,Åbyholmsvägen, Östra Åby, Södra Haga, Haga 3, Ö Ormsta NV, Hjälmsta, Kristineberg, Centrala Lindholmen, Kårsta Rickebyområdet, Grönlundsvägen, Eksskogen, karby/lindvägen, karby övrigt. 

(S) vill ta bort följande projekt från bostadsbyggnadsprognosen:
Södra Haga, ett område vid IP-Vallentuna som vi vill bevara som ett tätortsnära skogområde.
Vallentuna- Mörby 1:103 m.fl. som inte passar till bostadsbyggnation så länge riskklassad verksamhet (Aerosol) finns på fastighet andra sidan av vägen.

(S) vill senarelägga Kristineberg till år 2022.
(S) vill tidigarelägga Ubby/Molnby 2015"

Vi förlorade omröstningen. Alliansen tyckte inte om våra förslag. Jättesynd! Inte på oss(S) utan våra ungdomar, äldre, ensamstående... som vill ha hyresrätter och synd för de som vill koncentrera byggandet nära Roslagsbanan.. Det finns många fler som tycker som vi inom (S)! Gör er röst hörd!

24 juni 2013

Årets viktigaste kommunfullmäktigemöte ägde rum i måndags en vecka sedan. Då togs Kommunplan för åren 2014-2016. Jag helt medveten om att det kanske inte är det mest lockande måndagsnöje för de flesta men det då om någonsin under året då (M) politik ställs mot vårt alternativa (S) politik.  I år gick det avsevärt livligare till än vanligt. Aldrig tidigare har (M) ansträngt sig att hitta fel och svagheter i vårt alternativ. Vi har haft väldigt passiv budgethantering tidigare men det går ju inte längre för nu har alla kommuninvånare möjlighet att se hur  folkvalda sköter sig, apropå webbsändningarna.

Så här efter en vecka kan jag konstatera att ingen av de lokaltidningarna har kommenterat själva politiska innehållet i budgetalternativen. I själva verket är det bara Vallentunafria som har överhuvudtaget skrivit om mötet. Vallentunafria  fokuserade mer på det retoriska och har inte ännu gått djupare i de politiska diskussionerna mellan blocken. Och det är just det som är det svåra att få folk att inse skillnaderna mellan (M) och (S). Inte det som de tror skillnaderna är, utan vad de verkligen är.

När det gäller bedömningen utifrån retorisk förmåga så är det naturligtvis nyttigt att få höra hur man uppfattas och man kanske utvecklas till bättre möjligen, men för mig som har ägnat de senaste 18 åren till lokalpolitiken, så är handling, ambitionen, innehållet, utvecklingsområden, fakta, resultat ... mycket viktigare som väljare och som kommuninvånare.  Exempelvis deltog inte kommunalrådet i själva budgetdebatten utan han hade engagerat sina partikompisar i "hitta fem fel i (S)-budgeten" medan han själv tog enbart inledningen av deras egna kommunplan. Han fick mycket beröm av nättidningen. Ja, och det var han som godkände några av Kenneths (S) förändringsförslag, men det var det.

Parissa fick också beröm för det hon gjorde. Jag  påpekade att andelen förskollärare är mycket lägre i Vallentuna än i riket vilket Parissa försökte nonchalera. Statistiken talar dock sitt klara språk: 37% förskollärare i Vallentuna medan i riket finns  54% (2010). Vi har alltså förSKOLA utan pedagogisk personal i vissa fall. För oss socialdemokrater det är inte acceptabel situation och därför måste vi politisk göra någonting åt det. Bättre arbetsvillkor (inkl. lön) är ett sätt. Parissa försökte också minimera problematiken med att inte ha behöriga lärare i grundskolan i högre utsträckning. Vart femte lärare i grundskolan är obehörig!  Vilken förälder ropar Hurra när ens eget barn inte har behörig/leg. lärare som betygssätter och undervisar? Inte jag i alla fall. Jag vill att mina barn har behöriga lärare i alla ämnen oavsett vad rikets siffror säger. Rikets siffror ligger på 88% (2010), Vallentuna 80%. På fritidshemmet är det ännu värre: 26% med ped. högskoleutbildning jämfört med rikets 58%. Ja Parissa (M). Jag föredrar socialdemokratisk skolpolitik! Jag är inte nöjd med situationen i Vallentuna.

Imorgon får jag klargöra hur vi resonerar kring bostadsbyggnationen i kommunen.

17 juni 2013

Valåret närmar sig. Stockholms moderaternas sympatisiffror dalar och då kommer finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stoppar all  avknoppning av kommunal verksamhet. Avknoppningar och de snabba vinsterna som man har kunnat göra vid dessa försäljningar och vidareförsäljningar har upprört många.
Nordin medger att den moderatstyrda Stockholm har sålt ut verksamhet för billigt. DN:s granskning visar att staden sålde tillgångar för 3,4 miljoner kronor år 2008, men företagsvärderingen visar det riktiga värdet till 82 miljoner kronor!!! Det är skattebetalarnas gemensamma tillgångar som har reats ut i valfrihetens namn. Äkta moderatpolitik i action! FY!

13 juni 2013

Det har varit mycket kvällsarbete denna vecka. Samtidigt känns det skönt att efter nästa veckas kommunfullmäktigemöte så blir det faktiskt ordentligt glesare mellan möten. Jag har i vanlig ordning samlat ett hög av rapporter och annat som jag ska passa på och läsa innan jag ska ta en semester.

Saknar dock det traditionella "Läget i länet", bostadspolitiska sammanställningen som Länsstyrelsen brukar ge ut så här dags på året. Det finns ju inga förändringar, inga positiva överraskningar  i borgerlig bostadspolitik efter sju år i makten på riksnivå eller i Vallentuna efter ett par årtionden i makten men det är intressant att se hur "oberoende" instans beskriver resultatet av den förda politiken.  Våra ungdomar, äldre, ensamstående, skilda och människor som vill inte binda sitt kapital i bostaden är illa tvungen att välja en annan kommun än Vallentuna. Stor brist på hyresrätter, brist på mindre lägenheter i bra kollektivtrafiknära lägen saknas också. Det som är omöjligt för (M) i Vallentuna är möjligt för (S) när det gäller hyresrätter. Jag behöver inte årtionden för att få fler hyresrätter byggda i Vallentuna. Det lovar jag!

12 juni 2013

Igår kväll godkände medlemmarna socialdemokraternas skuggbudget för 2014 med några få justeringar. Alla nämndgrupper har fått fundera vilka områden de ser som absolut nödvändiga att satsa på under det kommande året. De har också fått fundera om det finns effektiviserings- eller/och omprioriteringsmöjligheter inom deras ansvarsområden. 2014 blir ett tufft år med mycket knappa marginaler. Det är vi medvetna om. Men att förbise vissa behov och utvecklingsområden i kommunal verksamhet är inte hållbart. Vår politik ger ett positivt resultat både på kort och långt sikt. Det är dumt att snåla till absurdum! Mer info om vår budget kommer att redovisas på måndagens fullmäktige (17.6) och förslaget kommer att finns också på vår hemsida.

Idag har vi terminens sista medlemsmöte med grillning och Kajsa& co som ska berätta om sin Kubaresa. Det har varit väldigt intensiv vår men redan nästa vecka (efter fullmäktige) kommer jag har tid att göra mer än bara det mest akuta. Det ser jag framemot.

7 juni 2013

Kommunalrådet Örjan Lid (M) verkar vara en riktig superman. Förutom det mycket krävande uppdraget som kommunalråd i Vallentuna kommun så har han ett antal andra uppdrag. Vissa av hans uppdrag har direkt anknytning till hans roll som inte går att välja bort. Men precis som jag har skrivit förut så har han även andra arbetsuppgifter. Det senaste är som ledamot i Avfalls Sveriges styrelse. Det är mycket bra att Vallentuna har fått en plats i den styrelsen. Elwe Nilsson (M) finns i Avfalls Sveriges valberedning så han kan naturligtvis påverka en hel del.
Jag medger att just dessa "sopfrågor" intresserar även mig så lite avundsjuka finns säkert i mina ord. Men sanningen är att Örjan Lids dygn har lika många timmar som min eller din. Att leda en tillväxtkommun kan aldrig vara en bisyssla. Det kräver väldigt mycket tid och ork. Om man dessutom har familjeföretag, styrelseuppdrag i Roslagsvatten, polisnämnden, brandförsvaret, Sörab...att sköta så undrar jag verkligen hur tiden räcker till att sköta allt detta?


4 juni 2013

Det var tur att idag var en kyligare dag. Jag fick faktiskt mer gjort på jobbet idag än på soliga lockande sommardagar. Ärligt sagt mår jag inte bra av att sitta inne hela dagarna på möten när hela kroppen bara längtar efter utomhus efter en lång vinter. Jag är ingen soldyrkare men under den varma årstiden är jag helst utomhus från tidig morgon till sent på kvällen.

Det var en hel reaktioner pga de positiva opinionssiffrorna för vår/ (S) del. Jag har lärt min läxa. Allt kan hända ända fram tills vallokalerna stängs i september 2014. Men visst känns det roligt att folk inser att Socialdemokraterna har jobb och utbildning som sina prioriteringsområden. Egentligen är det inte någonting nytt, så har det varit under vår drygt 100 åriga historia. Metoderna förändras men grunden är stabil att bygga vidare på.

En annan viktig orsak till de positiva opinionssiffrorna är våra representanter på den allra högsta nivån. Löfven kan arbetsmarknaden och dess villkor, Magdalena kan ekonomin, Micke Damberg kan skolan tillsammans med Baylan osv. Det är ett team som hitintills har presterat mycket bra. De kompletterar varandra och har knutit viktiga kontakter bl.a. med näringslivet och forskningsvärlden. Hela partiväsendet förbereder sig att ta över regeringsmakten. Vi har många förlorade år med alliansregeringen. Arbetslöshet, socialt utslagning, miljön, negativ skolutveckling, bristande investeringsvilja... Det kommer inte att bli sysslolösa år för vår nya regering efter valet 2014.


3 juni 2013

Sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen har redan hunnit kosta 18 månadslöner för oss skattebetalare dvs. överenskommelsen med avgående fritidsförvaltningschefen. Dessa överenskommelser hör mer eller mindre till Vallentuna alliansens personalpolitik. Jag skulle ha haft flera andra användningsområden för de skattepengarna. Nu vet jag inte avgående chefens lön men det borde väl ligga runt 50000kr per månad  ( min egen gissning!!!) vilket blir då 900 000kr för dessa 18 månader.  Om man vill göra organisationsförändringar av detta slag så borde man ha valt ett annat tillfälle t.ex. under den tiden man hade en tillförordnad förvaltningschef. Då hade det inte kostat ett öre att slå samman förvaltningarna. Nu tycker jag /vi  i (S) att hela förslaget var förkastligt och befarar att sammanslagningen kommer att visa sina negativa sidor även på andra sätt.  

2 juni 2013

 På kulturskolans dag ordnade Vallentuna kulturskola en heldag med konserter och en utställning. Hela kulturhuset verkligen levde upp till sitt namn! Förr utom min egen sons framträdande så fick jag höra sång och spelande som man fullständigt njöt av. Visst påverkade kulturhusets vackra omgivning också till att konserter blev riktiga konserter. Sköna stolar, ljus- och ljudanläggningar som funkade... Ventilationen i kulturrummet verkade dock inte fungera men eftersom allt annat var så förstklassigt så brydde man sig inte om värmen. Kulturskolans barn och ungdomar erbjöd verkligen en fantastisk musikupplevelse. Vilket arbete hade både dem och alla pedagoger lagt ner för det här. Stort tack till er!