24 mars 2018

Besöksnäring och konstutställning

Vallentuna har vacker natur och fantastiska kulturhistoriska områden som inte kommer riktigt fram i marknadsföringen av Vallentuna. Jag tycker att det finns mycket potential i utvecklandet av besöksnäringen i kommunen. Det behövs kartläggning och samordning  av det som redan finns i första skedet. Och sedan samla ihop de engagerade och intresserade krafterna för att komma med en plan hur vi kan steg för steg utveckla besöksnäringen vidare. Jag hoppas fortfarande att en dag även Vallentuna tar del av EU:s bidrag och satsar på besöksnäringen.

Det finns flera organisationer och föreningar som har redan hunnit etablera sina evenemang. Ett exempel är kyrkans pilgrimsvandringar och ett annat Lions konstutställning som pågår just denna helg i Kulturhuset. Den ger möjlighet till konstnärer och hantverkare från Roslagen att ställa fram sina alster. Utställningen är mycket uppskattad av konstintresserade kommuninvånare. Besök den gärna!


22 mars 2018

Arbetsmiljö


" Mer en tredjedel av kommunanställda skulle inte råda någon att börja jobba i Vallentuna kommun."

Vi kan läsa i revisionsrapporten om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering:

att 35% av de anställda i socialförvaltningen och 43% av de anställda i barn- och ungdomsförvaltningen skulle inte  rekommendera någon att börja jobba i de respektive förvaltningarna.

För Vallentuna kommun som stort ligger andelen på 39%. Det är mycket dåliga siffror för en kommun som profilerar sig som en attraktiv arbetsgivare.

Det finns dessutom statistik över personalomsättningen i kommunen som ligger på 16,6% år 2016, en tydlig ökning från föregående år och sjukskrivningarna som ökar likaså. 

Det är tydligt att det saknas aktiv personalpolitik värt namnet i Vallentuna. Politiken kan ha hur fina målsättningar som helst men utan välmående personalkår kommer vi ingetvart.

Vad skulle Socialdemokraterna då göra om vi hade makten?

  • Det här är ett arbete som måste göras i nära samarbete med de anställda. Cheferna får redan möjlighet att delta i olika program och kurser bl.a. om arbetsmiljö och HR. Dessa chefsutbildningar ska vara obligatoriska. Chefernas roll är enormt viktigt och de ska föregå som goda exemplen och förebilder på denna front.
  • Fackföreningarna bör engageras i detta arbete eftersom de ofta blir de första som får vetskap om att allt inte ligger rätt till i olika förvaltningar/arbetsplatser.
  • En välarbetad kompetensförsörjningsplan saknas i Vallentuna. Utan den kan vi inte öka beredskapen t.ex. vid stora pensionsavgångar, vid nya lagkrav eller marknadskrafter.
  • Återrapportering kring vakanser (befattning, längd osv) saknas idag. Hur många gånger har förvaltningarna varit mer eller mindre tvungna att vänta till med tillsättningen av vakanta tjänster för att få budgeten att gå ihop? vakanta tjänster betyder naturligtvis ökad arbetsbelastning för befintlig personal.
  • Vi behöver styrdokument inom lönebildning som alliansen föreslår  ska utgå. Enl. alliansen fyller det inte något syfte. Vi tror att det kan vara en av framgångsnycklar till att vända denna negativa trend. Kollektivavtalet visar ofta den lägsta ambitionsnivån och för att bli en attraktiv atbetsgivare behöver politiken fundera på hur vi kan bl.a. via lönepolitiken behålla och attrahera kompetent personal. Speciellt viktigt är detta i arbetet att ha fast personal och bli allt mindre beroende av konsulter.
  • Vi ska erbjuda heltidstjänster kombinerat med tillräckligt mycket personal så att man orkar jobba heltid. För slimmad organisation tär på krafterna och leder till sjukskrivningar samtidigt som det leder till att man inte orkar utveckla sitt arbete.
  • Utveckla möjligheten till reel kompetensutveckling för intresserade sid sidan av arbetet. vårt exempel är uppdragsutbildning för barnskötare som vill utbilda sig till bristyrket förskollärare.
  • personalvård, företagshälsovård osv. är också områden där en översyn behövs.
Det här är bara ett axplock av allt som behöver göras för att Vallentuna ska på riktigt bli en attraktiv arbetsgivare. Det krävs målmedvetet arbete under längre tid. Socialdemokraterna är beredda att påbörja detta arbete på hösten 2018 efter valet.

11 mars 2018

Annons

Lite över 40% röstberättigade vet inte att Stockholms läns landsting styrs av alliansen med moderaterna i spetsen. Många tror att det är Socialdemokraterna som har orsakat kaoset med Nya Karoliska sjukhuset. Många har dålig koll på de styrandes politiska hemtvist överhuvudtaget också på kommunnivå. Så här under valåret är det mycket viktigt att kräva resultatredovisning av dem som fick makten vid senaste valet. Blev det så som de lovade eller inte, och varför. Detta är viktigt för att kunna avgöra om det är värt att rösta på det partiet igen.

Vi inom Socialdemokraterna i Vallentuna anar att i och med nyinflyttning kan liknande situation råda även i Vallentuna. Vet alla kommuninvånare vilka som styr kommunen? Vi tror inte. Vi ser samtidigt att det finns mycket som kommuninvånare är missnöjda med när det gäller kommunal service.  Vårt nya handlingsprogram med nya löften bygger på det som vi och många andra kommuninvånare är missnöjda med.

Vi har redan påbörjat vår valrörelse med bl.a. tidningsannonser. Helgens annons har fått moderaterna att se rött. De upplever att den senaste annonsen är svartmålning. Kommunalrådet Parisa Liljestrand  skriver på sin FB-sida att S "slirar på sanning och kör negative campaigning". Jag kan kallas för mycket men någon lögnare är jag inte! Jag är alltid noga med det vi publicerar.

Vi skriver i Vallentuna Nyheter:

"Den 9 september är det val till riksdagen, landstinget och kommunen. Då bestämmer du:

fortsatt M-styre i Vallentuna:
- Skolorna släpar efter
- Brister i äldreomsorgen
- Få bostäder för våra ungdomar m.fl.
- Vallentunasjön fortsatt förorenad
- Svårt att hitta p-plats vid Roslagsbanan
- Många dyra konsulter" ...

Moderaterna har styrt Vallentuna årtionden och fortfarande ligger skolresultaten lägre än förväntat, allt fler väljer skola utanför kommunen, Vallentuna har högre andel obehöriga lärare och förskollärare jmf andra kommuner, skollokaler behöver upprustning (planerna finns), ... Vad är det som säger att nu plötsligt efter alla år så ändrar man detta när man har inte kunnat göra det på flera årtionden eller under de senaste fyra åren?

Brister i äldreomsorgen har vi lyft fram under denna och tidigare mandatperioder bl.a. utevistelsen, hemlagad mat, fallolyckor, Träffpunkten, bemanningen osv. På vilka av dessa områden har det blivit bättre? Vad är det som tyder på att det skulle bli bättre nästa mandatperiod?

Få bostäder för unga, Var finns dessa bostäder om vi ljuger? Var finns hyresrätter som ungdomar efterfrågar?

Vallentunasjön är lika förorenad som tidigare. Vitfiskebeståndet är mindre men annars finns det få om inga tecken på förbättringar.

Parkeringsplatser är det brist på och värre blir det om ingenting görs. Det har inte gjorts något och alliansen har inte kommit med några förslag.

Ingen har väl kunnat undgå att Vallentuna har höga konsultkostnader inom sina förvaltningar. Kostnaderna har inte minskat och kostnaderna lär fortsättningsvis vara höga med alliansens personalpolitik.

Är detta svartmålning? Är detta en lögn? Får det inte tas upp i media? Är redovisningen av alliansens/moderaternas politik på ovanstående områden "lek på sandlådenivå"?  Tål inte moderaternas politik granskning? Vad är det då vits med oppositionen? Tyst och nöjd S-opposition finns inte i Vallentuna. Vårt uppdrag är att belysa skillnaderna mellan partierna, lyfta fram områden som är i behov av satsningar, visa områden där resultat saknas. Det är inte att ljuga!

Våra förslag i annonsen  behöver också förtydligande vilket vi kommer att göra bl.a. i fortsatt annonsering.